Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veroorzaken, als: smeren, reinigen, onderzoeken, herstellen, zoolang het drijfwerk, waardoor die werktuigen in beweging plegen te worden gebracht, nog in gang is. Dit verbod geldt evenwel niet, indien de werktuigen behoorlijk afgekoppeld of vastgezet zijn;

d. in overdekte ovens of andere besloten ruimten, waarin de temperatuur meer dan 32" Celsius bedraagt.

Artikel 73.

Het hoofd of de bestuurder van een bedrijf draagt zorg, dat in of ten behoeve van zijn bedrijf geen arbeid worde verricht, die in of krachtens dit hoofdstuk is verboden.

Ten aanzien van het bepaalde in de artikelen 70 en 71 strekt die zorg zich slechts uit tot den arbeid in de fabriek, de werkplaats of den winkel.

HOOFDSTUK IV.

Van beveiliging bij den arbeid.

EERSTE AFDEELING.

Van beveiliging bij den arbeid in Fabrieken en Werkplaatsen.

Artikel 74.

De voorschriften van deze afdeeling zijn niet van toepassing op bouwwerken.

§ 1. Voorschriften ten behoeve van alle arbeiders.

Artikel 75.

Eene fabriek of werkplaats mag niet gevestigd worden of blijven in eene ingevolge de Woningwet (wet van 22 Juni 1901. Staatsblad 110. 158) onbewoonbaar verklaarde woning zoolang de onbewoonbaarverklaring niet is opgeheven.

Artikel 76.

Bij algemeenen maatregel van bestuur worden werkzaamheden aangewezen, die niet mogen worden verricht in werklokalen, die tevens als woon- of slaapvertrekken dienen.

Artikel 77.

Een algemeene maatregel van bestuur, voor zoover deze ingevolge het vorige artikel werkzaamheden aanwijst, treedt in werking een jaar na den dag zijner afkondiging.

Artikel 78.

In de in de artikelen 79 en 81 tot en met 8± voorkomende formules geeft de letter p het aantal arbeiders aan, dat in het

Sluiten