Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die gelijktijdige rust- of schafttijden hebben - aanwezig zijn In elke wascligelegenheid moeten zeep, nagelborstels en handdoeken beschikbaar zijn, moet gebruikt water kunnen wegvloeien en moet schoon en zoo noodig verwarmd water kunnen toevloeien.

Artikel 138.

Aan een in het vorige artikel bedoelden arbeider moet onmiddellijk voor liet einde van eiken werktijd voldoende tijd worden gegeven 0111 van eene waschgelegenbeid gebruik te maken.

Artikel 139.

In een fabriek of werkplaats, waarin arbeiders werkzaam zijn, die door den aard van hun arbeid lichaamsremiging van meerderen omvam' dan alleen van hoofd en handen behoeven, moeten voor die arbeiders doelmatige badgelegenheden — ten minste eene voor elke 20 of minder arbeiders — beschikbaar zijn.

Artikel 140.

Het gebruik van niet giftvrije verzwaringsgewichten bij het slijpen van edele steenen is verboden.

Artikel 141.

Indien in een werklokaal, als bedoeld in artikel 121, onder a 1 of 2. b of c, gevaar voor vergiftiging bestaat, moeten daartegen de door den bevoegden ambtenaar aangewezen maatregelen zijn

genomen.

Artikel 142.

Verwarming.

Het werklokaal, waarin een bedrijf wordt uitgeoefend, dat van den arbeider weinig lichaamsbeweging vordert, moet bij koude weersgesteldheid behoorlijk zijn verwarmd, voor zoover de aard van het bedrijf zich niet daartegen verzet.

Artikel 143.

Het dak. dat een werklokaal begrenst, behalve wanneer dat lokaal een open loods of luchtig getimmerte is of het eene gemidïïiu hnncrtr van meer dan 4 M. boven den vloer heeft, moet, Men het met pannen of metaal gedekt is, behoorlijk beschoten zijn* tenzij de aard van het bedrijf zich daartegen verzet.

Artikel 144.

De te warme lucht moet doelmatig worden afgevoerd, voor zoover de aard van het bedrijf zulks toelaat.

Artikel 145.

In elk werklokaal moet op verlangen van den bevoegden amb-

Sluiten