Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijde van eene stevige leuning of een stevig traptouw zijn voorzien.

Eene verplaatsbare trap moet van zoodanige inrichting zijn voorzien. dat voldoende zekerheid bij op- en afstappen wordt geboden.

Artikel 176.

Ladder 8.

Eene ladder, die verplaatsbaar is, moet in goeden staat van onderhoud verkeeren. van beveiligingsmiddelen tegen uitglijden of te sterk inbuigen zijn voorzien en ten minste ter lioogte van 1 M. uitsteken boven den vloer, waartoe zij toegang geeft, voor zoover niet door eene andere inrichting voldoende zekerheid bij op- en afstappen wordt geboden.

Artikel 177.

Hijschbakken.

Een hijschbak voor personen moet in goeden staat van onderhoud verkeeren en van doelmatige veiligheidsmiddelen zijn voorzien. inzonderheid van de zoodanige, die beletten dat de bak kan nederstorten of dat de daarin vervoerd wordende personen door vallende voorwerpen kunnen worden gekwetst.

Artikel 178.

Met een hijschbak voor personen mag geen grooter aantal personen en met een hijschbak voor goederen niet meer gewicht aan goederen opgevoerd of neergelaten worden dan een veilig gebruik toelaat. Het maximum aantal personen of liet maximum gewicht aan goederen, dat vervoerd mag worden, moet bij den hijschbak, zoo mogelijk op den hijschbak, duidelijk vermeld staan-

Artikel 179.

Bij eiken toegang tot een goederenhijschbak moet duidelijk vermeld staan, dat personen geen gebruik mogen maken.

Artikel 180.

Hefwerktuigen.

Op een hijschkraan en ander hefwerktuig moet het veilig maximum hefvermogen duidelijk vermeld staan; deze en de bewegende deelen van die werktuigen als kettingen, palraderen en remmen moeten steeds in goeden staat van onderhoud verkeeren.

Artikel 181.

Vallende voor werpen.

Op eene plaats, waar gevaar bestaat voor het getroffen worden door vallende voorwerpen of stoffen, moet daartegen eene doelmatige beschutting zijn aangebracht.

Artikel lb-2.

Het opstapelen of ophoopen van voorwerpen of stoften mag

Sluiten