Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkzaam zijn in een werklokaal, gelegen in eene inrichting tot bereiding van loodwit, het bepaalde in de artikelen 211 tot en met 223.

Artikel 1211.

\ oor eiken man moet hij den aanvang van den voormiddag- en van den namiddag-werktijd een op afdoende wijze uitgespoeld, gedroogd en daarna niet weder gebruikt overkleed beschikbaar worden gesteld.

Artikel 212.

De kleederen, afgelegd door een man, die eenig werklokaal binnengaat, moeten opgeborgen kunnen worden buiten de werklokalen in eene binnenshuis gelegen, buiten de schaftlokalen zich bevindende gelegenheid, waarin de in het vorige artikel bedoelde overkleederen niet mogen worden geborgen.

Artikel 213.

Voor de mannen moeten doelmatige badgelegenheden — ten minste ééne voor elke 10 of minder mannen — beschikbaar zijn.

Artikel 214.

In de inrichting moet eene verklaring berusten, waaruit blijkt, dat de lichamelijke gesteldheid van elk der in de inrichting werkzame mannen niet van dien aard is. dat de arbeid in de inrichting voor hem bijzonder gevaar oplevert.

De verklaring wordt na onderzoek in een door Onzen Minister vastgestelden vorm afgegeven door eenen geneeskundige, die door dien Minister is aangewezen.

Artikel 215.

De in het vorige artikel bedoelde verklaring geldt slechts voor den tijd, gelegen tusschen den dag van het onderzoek en het tijdstip, waarop de bevoegde ambtenaar zich aan de inrichting aanmeldt om een geneeskundig onderzoek in te stellen naar de lichamelijke gesteldheid van de in de inrichting werkzame mannen. De verklaring geldt evenwel in geen geval langer dan veertien dagen.

De ambtenaar stelt onverwijld het onderzoek in met betrekking tot de mannen, die zicli daartoe aanmelden.

Bij gunstigen uitslag van het onderzoek geeft de ambtenaar eene verklaring af, welke in vorm overeenkomt met- en in de plaats treedt van die, bedoeld in liet vorige artikel.

Artikel 216.

Tot het verrichten van het onderzoek moet een naar het oordeel van den bevoegden ambtenaar geschikt lokaal beschikbaar worden gesteld.

Sluiten