Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE AFDEELIXG.

Van beveiliging bij den arbeid buiten Fabrieken en Werkplaatsen.

§ 1. voobschkiften ten aanzien van winkels en apotheken.

Artikel 224.

Deze afdeeling is niet van toepassing op lokaliteiten waarvoor ingevolge de Drankwet eene vergunning of een verlof wordt vereischt.

Artikel 225.

In een winkel of in eene apotheek moet voor het daarin werkzame bedienende personeel behoorlijke gelegenheid tot zitten aanwezig zijn.

Artikel 226.

Het aantal gelegenheden om te zitten mag niet kleiner zijn dan de helft van het bedienende personeel, dat in den winkel of de apotheek werkzaam is.

Artikel 227.

Het in den winkel of de apotheek werkzame bedienende personeel moet van eene in artikel 225 bedoelde gelegenheid om te zitten gebruik kunnen maken gedurende den tijd, waarin het werkzaamheden in den winkel of de apotheek verricht, welke zittende naar behooren kunnen verricht worden.

§ 2. Voorschriften ten aanzien van het laden en lossen

van schepen.

Artikel 22$.

Bij algemeenen maatregel van bestuur kunnen bepalingen worden vastgesteld tot beveiliging van arbeiders in verband met hunne werkzaamheden bij en ten behoeve van het laden of het lossen van in den algemeenen maatregel aan te wijzen schepen.

En algemeene maatregel, als bedoeld in liet eerste lid, treedt in werking een jaar na den dag zijner afkondiging.

Artikel 229.

Behalve de in het vorige artikel bedoelde bepalingen kan in den daar genoemden algemeenen maatregel van bestuur worden bepaald :

a. welke beproevingen de werktuigen, gereedschappen en voorwerpen, in gebruik bij het laden of het lossen van de in het vorige artikel bedoelde schepen, moeten kunnen weerstaan en aan welke onderzoekingen zij kunnen worden onderworpen;

b. door wie en in welke mate bij de onder a bedoelde beproevingen en onderzoekingen medewerking moet worden verleend;

Sluiten