Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r. aan welke ambtenaren liet toezicht op de naleving van de in deze paragraaf opgenomen bepalingen wordt opgedragen en welke van die ambtenaren bevoegd zijn te beoordeelen of eenig werktuig, gereedschap of voorwerp, in gebruik bij het laden of het lossen van een schip al of niet voldoet aan de daaraan gestelde eischen;

tl. bij wien en op welke wijze beroep kan worden ingesteld van een ongunstig oordeel ingevolge het bepaalde onder c.

Artikel 280.

Is het in het vorige artikel bedoelde oordeel ongunstig, dan wordt daarbij liet verder gebruik van het werktuig, gereedschap of voorwerp, waarop het oordeel betrekking heeft, verboden zoolang de noodige voorzieningen niet zijn getroffen.

Artikel 281.

Tenzij het verder gebruik van het werktuig, gereedschap of voorwerp dadelijk gevaar kan opleveren, vloeit uit een ingevolge deze paragraaf te kennen gegeven oordeel geen verplichting voort wanneer de belanghebbende den ambtenaar onmiddellijk mededeelt, dat hij daartegen in beroep komt en zoolang omtrent een ingesteld beroep niet is beslist.

Artikel 232.

De ingevolge artikel 229, onder c. aangewezen ambtenaren hebben toegang tot alle schepen met uitzondering van oorlogsschepen, tot de laad- en losplaatsen alsmede tot de plaatsen, waar de in artikel 229,onder a, bedoelde werktuigen, gereedschappen of voorwerpen worden opgeborgen of plegen opgeborgen te worden.

HOOFDSTUK V.

Bepalingen van bijzcnderen aard.

§ l. Bepalingen, die betrekking hebben op het derde

en het vierde hoofdstuk.

Artikel 233.

Op inrichtingen, waarin niet een kracht werktuig of een oven wordt gebezigd, en minder dan tien personen plegen te verblijven en die in werking zijn gebracht voor het ingevolge het eerste lid van artikel 444 te bepalen tijdstip, zijn niet van toepassing de in de eerste afdeeling van het vierde hoofdstuk voorkomende bepalingen. die alleen betrekking hebben op fabrieken of werkplaatsen, in werking gebracht na 1 Januari 1897.

Artikel 234.

Wanneer in de eerste afdeeling van het vierde hoofdstuk bepalingen voorkomen, verschillend voor fabrieken of werkplaatsen

Sluiten