Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar gelang van liet tijdstip, waarop deze in werking zijn gebracht dan gelden voor inrichtingen, waarin niet een krachtwerktuig of een oven wordt gebezigd en minder dan tien personen plegen te verblijven, slechts dan de strengere eischen, indien de inrichtingen 111 werking zijn gebracht na het ingevolge het eerste lid van artikel 444 te bepalen tijdstip.

Artikel -35.

Onverminderd het bepaalde in de eerste afdeeling van het vierde hoofdstuk kan bij algemeenen maatregel van bestuur worden bepaald, dat alle of sommige arbeiders in alle of sommige fabrieken en werkplaatsen geen arbeid mogen verrichten of wel geen bepaalden arbeid mogen verrichten dan nadat de voorwaarden, bij dien algemeenen maatregel vast te stellen, zijn in acht genomen.

Artikel 236.

Nadere voorschriften.

De bevoegde ambtenaar kan ten aanzien van het bepaalde in het derde hoofdstuk, in de eerste afdeeling of de eerste paragraaf van de tweede afdeeling van het vierde hoofdstuk en evenzeer wanneer naar zijn oordeel het daar voorgeschrevene niet of niet voldoende wordt nageleefd, aan het hoofd of den bestuurder van de fabriek, de werkplaats of den winkel nadere voorschriften geven welke voor dat hoofd of dien bestuurder verbindend zijn.

Artikel 237.

Bij het stellen der in artikel 235 bedoelde voorwaarden kan worden bepaald, dat de nadere voorschriften van de bevoegden ambtenaar moeten worden in acht genomen.

Artikel 238.

Wanneer het hoofd of de bestuurder zulks verlangt, verstrekt de ambtenaar schriftelijk een ingevolge deze wet gegeven voorschrift

Artikel 239.

Een voorschrift bepaalt den termijn, binnen welken er aan voldaan behoort te zijn. Een schriftelijk voorschrift wordt gedagteekend.

Artikel 240.

Beroep terjen een voorschrift.

Heeft het hoofd of de bestuurder bezwaar tegen een hem schriftelijk verstrekt voorschrift, dan kan hij binnen acht dagen na de dagteekening daarvan in beroep komen.

Artikel '241.

Het beroep, in het vorige artikel bedoeld, wordt schriftelijk

ingediend bij Onzen Minister. Is het beroep gericht tegen een

voorschrift, verstrekt door een anderen dan den ter plaatse hoogst

4

Sluiten