Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 261.

De vorm der opgaven, bedoeld in de artikelen 258, 259 en 260, wordt door Onzen Minister vastgesteld.

Artikel 262.

De burgemeester zendt de in de artikelen 258. 259 en 260 bedoelde opgaven aan den bevoegden ambtenaar, na daarvan aanteekenmg te hebben gehouden.

§ 4. Van aangiften van ongevallen.

Artikel 268.

Het hoofd of de bestuurder van eene fabriek, eene werkplaats of een winkel is verplicht van elk in verband met de uitoefening van zijn bedrijf aan een persoon overkomen ongeval binnen driemaal vier en twintig uren nadat het ongeval heeft plaats gehad of de gevolgen van dat ongeval zich hebben geopenbaard, schriftelijk kennis te geven aan den burgemeester van de gemeente waar het ongeval plaats had.

De verplichting tot kennisgeving vervalt, indien ingevolge artikel 61 der Ongevallenwet 1901 eene kennisgeving van het ongeval is geschied en evenzeer indien de persoon, wien het ongeval is overkomen, binnen tweemaal vier en twintig uren zijn gewonen arbeid hervat tenzij eerst later blijkt, dat het ongeval eene ongeschiktheid tot den gewonen arbeid heeft veroorzaakt van langeren duur dan tweemaal vier en twintig uren.

De vorm der kennisgeving wordt door Onzen Minister vastgesteld. °

De burgemeester zendt binnen vier en twintig uren de kennisgeving aan den bevoegden ambtenaar.

De burgemeester stelt een onderzoek in naar de oorzaken en de gevolgen van liet ongeval en deelt den uitslag daarvan mede aan den ambtenaar, die bevoegd is een nader onderzoek in te stellen.

Artikel 264.

Bij algemeenen maatregel van bestuur worden regelen gesteld omtrent het kennisgeyen van ongevallen bij het laden of liet lossen van de in den bij artikel 228 bedoelden algemeenen maatregel van bestuur aangewezen schepen.

Artikel 265.

Indien 11a een ongeval, waarvan ingevolge artikel 263 of krachtens artikel 264 eene kennisgeving behoort te worden ingezonden, het in artikel 63 der Ongevallenwet 1901 bedoelde onderzoek is ingesteld, deelt het bestuur der Rijksverzekeringsbank den uitslag

Sluiten