Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wordt ingevolge het eerste lid het aantal werkuren bepaald op negen per etmaal dan mag niettemin voor gehuwde vrouwen op ateulag 'let, aantal uren, gedurende welke zij arbeid verrichten niet meer bedragen dan acht.

In den algemeenen maatregel, bedoeld in het vorige lid, kunnen bepalingen worden opgenomen omtrent rusttijden, welke behalve de in de artikelen 303 tot en met 305 bedoelde aan alle of aan sommige van de in het vorige lid bedoelde personen moeten worden toegekend.

Artikel 271.

Bij algemeenen maatregel van bestuur kunnen fabrieken en werkp aatsen worden aangewezen, waarin met vergunning van Onzen Minister jongens, meisjes en vrouwen ten hoogste 11 uren per etmaal werkzaam mogen zijn, met dien verstande, dat voor moeders zoolang haar jongste of haar eenig kind het zesde jaar nog met heeft voleind op Zaterdag het aantal uren, gedurende welke zij arbeid verricht, niet meer bedrage dan acht. Aan de vergunning kunnen voorwaarden worden verbonden; zij wordt niet dan voor een bepaalden tijd en schriftelijk verleend.

Artikel 272.

De in de artikelen 2ü7 tot en met 271 bedoelde werktijden moeten gelegen zijn tusschen (> uur des voormiddags en 7 uur des namiddags, met dien verstande, dat voor gehuwde vrouwen op Zaterdag de arbeid 0111 uiterlijk 3 uur des namiddags zij geëindigd.

e melktijden mogen echter om 5 uur des voormiddags aanvangen in: ° veenderijen;

steen-, pannen- of estrikbakkerijen;

inrichtingen gedreven door wind- of waterkracht;

bakkerijen;

inrichtingen tot bereiding van zuivel of van verdichte melk of melkinrichtingen;

garnalenpellerijen;

vischrookerijen, -drogerijen en -zouterijen;

inrichtingen tot bereiding van verduurzaamde levensmiddelen of van vruchtensappen ;

hoepelmakerijen en teenschillerijen;

vlasserijen;

werven voor ijzeren scheepsbouw;

inrichtingen tot vervaardiging van glas.

Artikel 273.

De uren. gelegen tusschen 7 uur des namiddags en 6 uur des voormidaags of wel de uren, die een der volgende artikelen daar-

Sluiten