Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hetgeen daarmede in onmiddellijk verband staat, mag voortduren tot 10 uur des namiddags onder voorwaarde, dat geen werktijd langer dure dan vier uren en hem of haar na eiken werktijd ten minste een half uur rust worde toegekend.

De arbeid van eene vrouw voor zoover die bestaat uit het speten van haring mag met vergunning van Onzen Minister voortduren in het tijdperk van 1 October tot 15 Maart tot 12 uur s nachts en van 15 Maart tot 1 Juni tot 2 uur 's nachts onder voorwaarde, dat liet aantal uren, gedurende welke wordt gespeet, niet meer bedrage dan 8 per etmaal.

De vergunning kan alleen worden verleend voor de gemeenten Huizen, Monnikendam, Kansdorp. Bunschoten, 't Bildt, Barradeel, Harlingen. Kampen en Stad-Vollenhoven.

Zij wordt voor ten hoogste een jaar verleend en kan te allen tijde door Onzen Minister worden ingetrokken.

Bij de vergunning worden desvereischt nadere voorwaarden gesteld.

Artikel 285.

T lasch-, bleek- en strijk inrichtingen.

Indien in liet bedrijf geen kracht werktuig aanwezig is en daarin of ten behoeve daarvan in den regel niet meer dan vijf arbeiders werkzaam zijiL mag de arbeid van eene vrouw voortduren in het tijdvak van 15 September tot 15 Maart tot 8 uur des namiddags en van 15 Maart tot 15 September tot 9 uur des namiddags onder voorwaarde, dat geen werktijd langer dure dan vier uren en haar na eiken werktijd ten minste een half uur rust worde toegekend. Het strijken mag echter slechts geschieden na 7 uur des namiddags indien de vrouw dien dag hare werkzaamheden na 8 uur des voormiddags heeft aangevangen. In ieder geval moet het strijken uiterlijk om 8 uur des namiddags zijn afgeloopen. "

Artikel 2S6.

TTmd- of waterkracht (Inrichtingen gedreven door). De arbeid van jongens en meisjes, die hun veertiende jaar voleind hebben en van vrouwen mag voortduren tot 10 uur des namiddags, voor zoover het gemis van voldoende wind- of waterkracht hen of haar heeft belet in het te 7 uur des namiddags geëindigde tijdperk van 24 achtereenvolgende uren gedurende tien uien arbeid te verrichten, en onder voorwaarde, dat geen werktijd langer dure dan vier uren en hun of haar na eiken werktijd ten minste een half uur rust worde toegekend.

Artikel 287.

Zijden vischnetten (Inrichtingen tot vervaardiging van). Met vergunning van Onzen Minister mag de arbeid van een jongen, die zijn veertiende jaar voleind heeft, op zoodanige uren

Sluiten