Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maakt, opgehangen te houden naast de in artikel 393 bedoelde arbeidslijst. Het andere exemplaar der kennisgeving wordt door het hoofd of den bestuurder onmiddellijk na de onderteekening en dagteekening gezonden aan den bevoegden ambtenaar, die zoo spoedig mogelijk een afschrift zendt aan den burgemeester der gemeente, waar het bedrijf is gevestigd.

Artikel 297.

Het model der kennisgeving wordt vastgesteld door Onzen Minister.

Artikel 29S.

Jongens, meisjes en vrouwen, die zij het ook niet voortdurend in een winkel werkzaam zijn, mogen niet langer arbeid verrichten aan gedurende elf uren per etmaal, terwijl de arbeid uiterlijk om 9 uur des namiddags moet zijn geëindigd.

Eenmaal in de week mag de arbeid gedurende dertien uren per etmaal worden verricht en mag deze tot 10 uur des namiddags voortduren. °

De jongens en meisjes echter, die tevens loopwerk verrichten, mogen niet langer dan gedurende 10 uren per etmaal arbeid verrichten terwijl hunne werktijden moeten gelegen zijn tusschen 6 uur des voormiddags en 7 uur des namiddags.

Artikel 299.

Dooi den gemeenteraad ka.: 1 onder Onze goedkeuring voor alle ot voor sommige winkels worden bepaald:

«• de aanvang van de in het vorige artikel bedoelde werkuren;

b\ jlet enilde van de werkuren - hetzij voor alle werkdagen hetzij voor a werkdagen in de week — op vroeger dan 9 uur des namiddags ;

c. dat de werkuren moeten worden onderbroken door rusttijden van aan te geven duur.

Artikel 161 der wet van 29 Juni 1851 (Staatsblad no. 85) laatstelijk gewijzigd door de wet van 21 September 1900 (Staatsblad no. 164) is op deze plaatselijke verordening van toepassing.

Deze plaatselijke verordening wordt afgekondigd op de wijze, bedoeld in de artikelen 172 en 173 van die wet, met dien verstande, dat m het formulier van afkondiging in plaats van de inzending aan en het ontvangstbericht van Gedeputeerde Staten worden vermeld de dagteekening en het nummer van het Koninklijk besluit, waarbij de verordening is goedgekeurd.

Diie afdrukken of afschriften der verordening worden zoo spoedig mogelijk na de afkondiging door den burgemeester gezonden aan den bevoegden ambtenaar.

Sluiten