Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. eene fabriek of werkplaats, waar meer dan tweemaal in de week tusschen 8 uur des namiddags en 6 uur des voormiddags meer dan twee uren pleegt te worden gearbeid. Onder die fabrieken of werkplaatsen zijn niet begrepen inrichtingen waar spoedeischend herstelwerk pleegt te geschieden en daartoe arbeiders plegen te worden gezonden buiten de inrichting naar de plaatsen, waar het herstelwerk moet worden verricht;

2. bij algemeenen maatregel van bestuur aangewezen fabrieken en werkplaatsen of gedeelten daarvan, waar de mannen blootgesteld zijn aan schadelijke invloeden doordat:

a. de arbeid het langdurig aannemen van éénzelfde of van eene gedwongen houding, langdurig of herhaald bukken of een andere groote inspanning vordert;

b. giftige stoffen ontstaan of worden bereid of verwerkt of de arbeiders op andere wijze aan gevaar voor vergiftiging blootstaan;

c. schadelijke dampen ontstaan ;

d. de dampkringslucht kan verontreinigd worden door stof;

e. het bedrijf eene hooge temperatuur vereischt of veroorzaakt; de arbeid in een vochtig of koud werklokaal moet worden

verricht.

Artikel 310.

Een ingevolge h t vorige artikel uitgevaardigde algemeene maatregel van bestuur treedt in werking zes maanden na den dag zijner afkondiging, voor zoover die algemeene maatregel fabrieken of werkplaatsen of gedeelten daarvan aanwijst ten gevolge waarvan bepalingen van de artikelen 311 tot en met 325 gelden voor de mannen, die in die fabrieken of werkplaatsen of gedeelten daarvan werkzaam zijn.

Artikel 311.

Onverminderd de bepalingen van de artikelen 312, 313. 315, 316. 317, 319 en 322 mogen de in artikel 309 bedoelde mannen niet langer arbeid verrichten dan gedurende elf uren per etmaal.

Artikel 312.

Bij den algemeenen maatregel, bedoeld in artikel 309 onder 2, kan. doch niet dan voor eenen bepaalden tijd, worden vergund, dat in enkele der daarin aangewezen fabrieken of werkplaatsen of gedeelten daarvan mannen gedurende meer dan elf uren per etmaal arbeid verrichten.

Artikel 313.

Bij algemeenen maatregel van bestuur kan het aantal werkuren worden bepaald op acht, negen of tien uren per etmaal voormannen, die zij het ook niet voortdurend werkzaam zijn in werklokalen,

Sluiten