Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als bedoeld in een der artikelen 121, 201. onder b, 206, onder b 208 en 210.

Het bepaalde in artikel 310 is van toepassing.

Artikel 314.

In den algemeenen maatregel, bedoeld in het vorige artikel knnnen bepalingen worden opgenomen omtrent:

a. rusttijden, welke aan alle of aan sommige mannen tusschen de werkuren moeten worden toegekend;

b. het aantal werkuren, dat mannen onafgebroken in een bepaald werklokaal werkzaam mogen zijn.

Artikel 315.

Het bepaalde in de artikelen 311 en 313 is niet van toepassing op een arbeider, als bedoeld in artikel 309 wanneer:

a. gedurende die werkuren door den arbeider geen andere werkzaamheden of soorten van werkzaamheden worden verricht dan bij algemeenen maatregel van bestuur zijn aangewezen.

b. de onder a bedoelde werkzaamheden medebrengen, dat tusschen de werkuren een of meer rustpoozen worden gegeven welke in den regel gezamenlijk ten minste l1/, uur bedragen en

c. tusschen aanvang en einde der werkuren niet meer dan 12 uren verloopen.

Artikel 316.

In fabrieken, aangewezen in een in artikel 30J onder 2 bedoelden algemeenen maatregel van bestuur, waar slechts een stoomketel in gebruik is en niet meer dan één man met het bedienen daarvan belast is, mag die man gedurende ten hoogste twaalf uren pei etmaal en 60 maal in het jaar ten hoogste dertien uren per etmaal arbeid verrichten, wanneer hem een uur rast tusschen de werkuren wordt toegekend.

Artikel 317.

Voor mannen, ten aanzien van wie de arbeidsduur is beperkt, mag het aantal werkuren één grooter zijn dan ingevolge artikel 311 tot en met 313 geoorloofd zoude zijn, indien zij belast zijn met bij algemeenen maatregel van bestuur aan te wijzen werkzaamheden, welke verricht moeten zijn vóór den aanvang of 11a het einde van den gewonen arbeid van het bedrijf.

Artikel 318.

De artikelen 316 en 317 kunnen niet worden toegepast op dagen, waai op ten aanzien van de in die artikefen bedoelde mannen gebruik zal worden of is gemaakt van de in artikel 319 bedoelde vergunning of in de artikel 322 bedoelde bevoegdheid.

Sluiten