Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den burgemeester der gemeente, waar de fabriek of werkplaats is gevestigd.

Artikel 324.

Het model der kennisgeving wordt door Onzen Minister vastgesteld.

Artikel 325.

In elke fabriek of werkplaats, waarin een of meer mannen, als bedoeld in artikel 309, onder 2, arbeid verrichten, moet de arbeid stilstaan in een tijdperk van 24 achtereenvolgende uren gedurende eene tijdruimte van ten minste acht achtereenvolgende uren tenzij en voor zooverre het verrichten van arbeid ingevolge het volgende artikel is toegestaan.

Die tijdruimte moet gelegen zijn tusschen 8 uur des namiddags en 6 uur des voormiddags; zij wordt voor de arbeiders als rusttijd aangemerkt en aangewezen door het hoofd of den bestuurder der fabriek of werkplaats.

Artikel 326.

Bij algemeenen maatregel van bestuur wordt bepaald welke arbeid in de tijdruimte, bedoeld in het vorige artikel, zal zijn toegestaan hetzij gedurende het geheele jaar hetzij gedurende een aan te duiden gedeelte daarvan in fabrieken en werkplaatsen, aan te wijzen in dien algemeenen maatregel.

Krachtens het vorige lid kunnen slechts worden aangewezen fabrieken en werkplaatsen:

1. waar het bedrijf voortdurend onderhoud van het vuur eischt;

2. waar een chemisch of technisch proces niet dan met belangrijke schade kan worden onderbroken ;

3. waar grondstoffen worden bewerkt of verwerkt, die aan spoedig bederf onderhevig zijn;

•4 waar in een gedeelte van het jaar of niet wordt gewerkt óf aanzienlijk meer moet worden bewerkt of verwerkt dan gedurende het overige deel van het jaar;

5. waar de productie afhankelijk is van de wisselvallige werking eener natuurkracht;

6. waar locomotieven van spoor- of tramwegen ten behoeve van den geregelden dienst moeten worden behandeld;

7. zoomede waar de geregelde voortgang der productie het verrichten van bepaalden arbeid noodzakelijk maakt.

Bij den algemeenen maatregel kunnen voor alle of voor bepaalde gemeenten voorwaarden worden gesteld, welke bij het verrichten van den in het eerste lid bedoelden arbeid moeten worden in acht genomen.

Artikel 327.

Aan de mannen, die den in het vorige artikel bedoelden arbeid

Sluiten