Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

paalden tijd, schriftelijk vergunning worden verleend, dat een of meer arbeiders de in het eerste lid bedoelde rusttijden niet buiten de tabriek of werkplaats doorbrengen.

Artikel 340.

De in artikel 329 en in het tweede lid van het vorige artikel bedoelde vergunningen kunnen te allen tijde door Onzen Minister worden ingetrokken.

Artikel 341.

Ken ai beidei, ten aanzien van wien geene vergunning is verleend, als bedoeld in artikel 331», wordt, tenzij het hoofd of de bestuurder het tegendeel aantoont, geacht in de fabriek of werkplaats werkzaam te zijn, wanneer hij buiten het schaftlokaal wordt aangetroffen:

o. buiten zijne werkuren in de fabriek of werkplaats, waar alsdan arbeid wordt verricht, of

. in zÜ"en. . ;)rti^el, 339 bedoelden rusttijd op eene plaats, welke met de fabriek of de werkplaats in gemeenschap staat.

Artikel 342.

Alvorens van de in artikel 329 of artikel 339 bedoelde vergunning gebruik te kunnen maken is het hoofd of de bestuurder der fabriek of werkplaats verplicht de vergunning op te hangen en, zoolang hij daarvan gebruik maakt, opgehangen te houden naast de 111 artikel 393 bedoelde arbeidslijst.

§ 3. \ AN DEN ARBEIDSDUUR VAN MANNEN IN WINKELS.

Artikel 343.

De bepalingen der artikelen 344 en 345 gelden met betrekking tot den arbeidsduur voor mannen die zij het ook niet voortdurend werkzaam zijn in winkels.

Artikel 344.

Door den gemeenteraad kunnen onder Onze goedkeuring ten aanzien van de in het vorige artikel bedoelde mannen in alle of in sommige winkels voorschriften worden vastgesteld met betrekkin* tot den arbeidsduur. &

De in het eerste lid bedoelde voorschriften bepalen of zij zich tot alle of tot sommige winkels uitstrekken. Voorts kunnen zii behelzen: J

a. eene bepaling van het aantal werkuren;

b. eene aanwijzing van het uur van aanvang en dat van einde van den arbeid;

c. bepalingen omtrent rusttijden, welke de werkuren moeten onderbreken.

Sluiten