Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 358.

Indien een verzoek tot wijziging eener regeling aan Onzen Minister wordt gedaan handelt deze overeenkomstig artikel 352.

De artikelen 355 en 356 zijn voorts van toepassing.

Artikel 359.

Een openbaar middel van vervoer, dat in werking was vóór het tijdstip, waarop deze paragraaf in werking treedt, mag gedurende twee maanden na dat tijdstip in werking zijn zonder dat eene regeling van dienst- en rusttijden is goedgekeurd.

Is ingevolge artikel 350, 2de lid, eene regeling tijdig ingediend dan kan het bedrijf overeenkomstig die regeling worden uitgeoefend. Deze bevoegdheid houdt op wanneer eene beslissing, waarbij de regeling niet wordt goedgekeurd, werkt.

Artikel 300.

Wordt eene ingevolge artikel 350, 2de lid, ingezonden regeling niet goedgekeurd, dan wijst de beslissing van Onzen Minister het tijdstip aan, waarop zij in werking zal treden.

TWEEDE AFDEELING.

Van de Zondagsrust.

Artikel 361.

In of ten behoeve van een bedrijf, uitgeoefend in eene fabriek of werkplaats, mag op Zondag geen arbeid worden verricht.

Artikel 36*2.

Voor een persoon, behoorende tot een kerkgenootschap of eene godsdienstige vereeniging, door welke de wekelijksche rustdag niet op Zondag wordt gevierd, is het voorschrift van het vorige artikel niet van toepassing, en treedt daarvoor in de plaats het verbod om arbeid te verrichten in het tijdperk van 24 achtereenvolgende uren, door het kerkgenootschap of door de godsdienstige vereeniging, waartoe de persoon behoort, als wekelijkschen rustdag aangenomen mits hij aan het hoofd of den bestuurder van de fabriek of werkplaats zijn verlangen daartoe heeft te kennen gegeven.

Artikel 363.

Waar in eene fabriek tot herstel of reiniging van eenen aldaar in gebruik zijaden stoomketel de arbeid van een jongen onontbeerlijk mocht zijn, kan door of namens Onzen Minister daartoe onvoorwaardelijk of voorwaardelijk en niet dan voor eenen bepaalden Zondag schriftelijk vergunning worden verleend.

Artikel 364.

In eene inrichting tot bereiding van boter mag door eene vrouw

Sluiten