Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE AFDEELING.

T an hulpmiddelen bij het toezicht.

§ l. Van ahbeidslijsten.

Artikel 373.

Het hoofd of de bestuurder van een fabriek, eene werkplaats of een winkel, waarin of ten behoeve waarvan een of meer jongens, meisjes of vrouwen arbeid verrichten, ten aanzien van welke deze wet in de artikelen 267 en volgende den arbeidsduur beperkt, maakt met inachtneming van de voorschriften van deze paragraaf twee door hem onderteekende en gedagteekende arbeidslijsten op, bevattende de namen en voornamen van dien persoon of die personen en voor ieder van hen de werktijden.

Artikel B74.

Ten aanzien van jongens, meisjes en vrouwen, die in eene fabriek ot werkplaats zij het ook niet voortdurend werkzaam zijn, worden pP c'®arbeidslijsten tevens vermeld de in de artikelen 270, 3de lid, 273, 303 en 30-4 bedoelde rusttijden.

Artikel 375.

1 en aanzien van jongens, meisjes en vrouwen, die in een winkel zij üet ook niet voortdurend werkzaam zijn, worden op de arbeidsïjsten ook vermeld rusttijden, indien en voor zoover deze ingevolge artikel 299 moeten worden toegekend.

Artikel 376.

Het hoofd of de bestuurder is verplicht op de arbeidslijsten e vei klaren ot het hem al of niet bekend is, dat een of meer jongens, meisjes of vrouwen - en zoo ja welke — als arbeider ovendien nog in of ten behoeve van een ander bedrijf werkzaam zijn.

T/eze verklaring wordt door het hoofd of den bestuurder onderteekend.

Artikel 377.

i arbuide,r',..wiens llaaui voorkomt op de in artikel 373 bedoelde arbeidslijsten, of ten aanzien van wien het op zoodanige ïjsten vermelde geldt, en die als arbeider bovendien nog werkzaam is in of ten behoeve van een ander bedrijf, is verplicht op net 111 artikel 393 bedoelde exemplaar van die lijsten te plaatsen ot te doen plaatsen eene nauwkeurige en gedagteekende opgave van zijne werktijden in of ten behoeve van dat andere bedrijf, a smede van de plaats, waar en liet hoofd of den bestuurder, in wiens dienst, deze werkzaamheden worden verricht.

Sluiten