Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mannen werkzaam zijn. ten aanzien van wie krachtens artikel 344 de arbeidsduur is beperkt, maakt twee door hem onderteekende en gedagteekende arbeidslijsten op, bevattende de namen en voornamen van die mannen en voor ieder van hen de werktijden.

Indien krachtens artikel 344, onder c, in de plaatselijke verordening bepalingen zijn opgenomen, dan bevatten de arbeidslijsten ook de uren van aanvang en einde van de rusttijden.

Artikel 884.

Het bepaalde in de artikelen 377, 378 en 379 is van toepassing op de in de artikelen 381 en 383 bedoelde arbeidslijsten.

Artikel 385.

Gelden voor alle jongens, meisjes en vrouwen, die in een bedrijf werkzaam zijn, of voor alle mannen, die in eene fabriek, eene werkplaats of een winkel werkzaam zijn, of voor een of meer gioepen van die personen dezelfde werktijden of rusttijden, dan behoeven de namen en voornamen van die arbeiders op de arbeidslijsten niet te worden vermeld.

Artikel 386.

Indien voor een bedrijf ingevolge meer dan één van de artikelen 373, 381 en 383 arbeidslijsten moeten worden opgemaakt, kan met het opmaken van ééne arbeidslijst in tweevoud worden volstaan wanneer daarop ingevolge het vorige artikel geen namen en voornamen worden vermeld.

Artikel 387.

I)e arbeidslijsten moeten worden opgemaakt voor een tijdvak van ten minste 14 achtereenvolgende etmalen.

Artikel 388.

Is op de arbeidslijsten geen tijdvak aangegeven, voor hetwelk zij van kracht zullen zijn, dan gelden zij telkens voor een tijdvak van 14 achtereenvolgende etmalen.

Artikel 389.

Op eene arbeidslijst, waarop de in artikel 377 bedoelde verklaring is geplaatst, mogen de krachtens deze wet voor een arbeider bepaalde rusttijden niet tevens als werktijden worden vermeld.

Artikel 390.

Het gezamenlijk bedrag der op eene arbeidslijst, waarop de in artikel 377 bedoelde verklaring is geplaatst, voor een arbeider aangegeven werktijden mag niet grooter zijn dan voor hem krachtens deze wet geoorloofd is.

Sluiten