Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kaarten worden op aanvrage aan een ambtenaar, belast met het opsporen van een in deze wet strafbaar gesteld feit. ter inzage verstrekt.

§ 3. Van verdeke hulpmiddelen.

Artikel 417.

Het hoofd of de bestuurder van eene fabriek, eene werkplaats of een winkel is verplicht op de in artikel 3'J3 bedoelde arbeidslijst te vermelden zijn naam en voornaam en zijn woonplaats. Behoeft in de inrichting geen arbeidslijst te zijn opgehangen dan vermeldt het hoofd of de bestuurder een en ander op eene door hem onderteekende en gedagteekende verklaring, welke hij verplicht is op te hangen en opgehangen te houden op eene plaats welke gedurende de werktijden steeds voor de arbeiders toegankelijk is.

Hij, die op de arbeidslijst of op de verklaring als hoofd of bestuurder is aangeduid, wordt aangemerkt dit te zijn zoolang niet is aangetoond, dat een ander hoofd of bestuurder is.

Artikel 418.

Verklaring ontrent aantal arbeiders.

Het hoofd of de bestuurder van eene fabriek of werkplaats is verplicht, op last van den bevoegden ambtenaar, in elk der door dezen aan te wijzen werklokalen, en zóó dat het voor een ieder duidelijk leesbaar zij, eene door hem en den ambtenaar onderteekende verklaring op te hangen en opgehangen te houden, bevattende het aantal arbeiders, hetwelk overeenkomstig deze wet in het werklokaal werkzaam mag zijn.

Artikel 419.

Het model der in de artikelen -417 en 418 bedoelde verklaringen wordt vastgesteld door Onzen Minister.

Artikel 420.

Het hoofd of de bestuurder van een bedrijf, waarin of ten behoeve waarvan arbeid wordt verricht, alsmede de in dat bedrijf aanwezige en de ten behoeve van dat bedrijf werkzame personen zijn verplicht aan den ambtenaar, belast met het opsporen van een in deze wet strafbaar gesteld feit. de door dezen verlangde inlichtingen te geven omtrent zaken en feiten, de naleving van deze wet betreffende.

Artikel 421.

Hij algemeenen maatregel van bestuur wordt bepaald, wie verplicht is aan den ambtenaar, belast met het opsporen van een in deze wet strafbaar gesteld feit, de door dezen verlangde inlichtingen te geven omtrent zaken en feiten, de naleving der artikelen 228 tot en met 232 betreffende.

Sluiten