Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 422.

Het hoofd of de bestuurder van een openbaar middel van vervoer en alle personen, die in dienst der onderneming werkzaam zijn ten behoeve van liet openbaar middel van vervoer, zijn verplicht:

a. aan Onzen Minister,

b. aan de in artikel 325 bedoelde commissie en

c. aan den ambtenaar, belast met het opsporen van een in deze wet strafbaar gesteld feit,

de door deze verlangde inlichtingen te geven omtrent zaken en feiten, de naleving van deze wet betreffende.

Artikel 423.

Wanneer naar aanleiding van brand in eene fabriek of werkplaats de plaatselijke brandweer ter plaatse is geweest, geeft de burgemeester daarvan zoo spoedig mogelijk kennis aan den bevoegden ambtenaar.

De burgemeester stelt vervolgens een onderzoek in of doet een onderzoek instellen naar de oorzaak en naar den omvang van den brand, en deelt, met inachtneming van de te dier zake door Onzen Minister te geven aanwijzingen, den uitslag van het onderzoek mede aan den ambtenaar, die alsdan bevoegd is een nader onderzoek in te stellen.

HOOFDSTUK VIII.

Strafbepalingen.

Artikel 424.

Met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van ten hoogste vijf en zeventig gulden wordt gestraft:

a. overtreding van het bepaalde in een der artikelen 31, 41. 61, 73, 249, 250, 251. 258, 259, 260. 263, 1ste lid, 293. 296, 307, 321, 323, 342, 346. 347. 350. 369. 371. 373. 374, 375, 376, 1ste lid, 379, 380, 2de lid. 381. 382. 1ste lid. 383, 389. 390, 391, 39 ?, 394, 397, 398, 1ste lid, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 410, 411, 412, 1ste lid, 417, 1ste lid, 418, 420 en 422;

b. het niet voldoen aan een ingevolge deze wet aan een hoofd of bestuurder gegeven voorschrift;

c. overtreding van eene der bepalingen van een algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld in eender artikelen253,264en 421.

Indien tijdens het plegen van het feit geen twee jaren zijn verloopen sedert een vroegere veroordeeling van den schuldige wegens eene overtreding, als hiervoor onder a, b of c genoemd, onherroepelijk is geworden, kunnen de straffen worden verdubbeld.

Hechtenis van ten hoogste eene maand wordt opgelegd, wegens

Sluiten