Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als aan de andere partijen en die, 0111 Oranje zich scharende, niet voor persoonlijke belangen in het strijdperk ware getreden maar voor de rechten en vrijheden van de Kerk en van het Volk, in overeenstemming met den eisch van Gods Woord.

Dit is echter niet geschied. Het bleef een strijd om persoonlijke belangen, waarbij het welzijn van het land slechts een zeer bescheiden plaatsje innam, Geen wonder, dat de toestanden en de verhoudingen allertreurigst werden, dat de ontevredenheid daarover onder het volk zich weldra op krachtige wijze uitte. Ook toen traden de Gereformeerden niet niet hun beginselen op, 0111 zoo mogelijk den weg te wijzen in den doolhof van verwarring, waarin men door dien beginselloozen strijd tusschen de twee partijen was geraakt.

Inmiddels was buiten Nederland eene beweging onder de volkeren gekomen, die ook voor ons land van grooten invloed zou zijn. Met steeds grooter kracht werd tegen de alleenheerschappij van een persoon of van zekere kringen, tegen verouderde toestanden opgekomen. Met name in Frankrijk. Aan het volk moest invloed worden gegund. Men kwam op voor de rechten van den mensch; en gebroken zou worden met den regel: wat de heeren wijzen, heeft het volk te prijzen. Indien het geloovig deel van Nederland zijn roeping had verstaan, indien het eveneens was opgetreden ter verkrijging van een rechtinatigen volksinvloed, van radicale veranderingen in liet vermolmde staatsgebouw, maar overeenkomstig de ordinantiën Gods — welk een zegen had dit voor ons vaderland en voor de verbreiding der goede beginselen kunnen zijn. Helaas! terwijl in schier alle landen niet voor de eere Gods maar voor de rechten van den mensch werd gestreden, bleven de belijders hier te lande zwijgen. Integendeel: velen van hen steunden, ondoordacht en in verblindheid, de Stadhouderlijken of de Staatsgezinden, allen in den grond conservatieven in den slechten zin des woords. Erger nog: niet weinigen sloten zich aan bij de beweging voor „de rechten van den mensch"; alzoo bij eene partij, die niet bij het licht van Gods Woord, maar naar menschelijke opvattingen en beschouwingen bij het licht der Eede sprak en handelde.

Dat het opkomen voor de rechten van den mensch — waarin men zag: het omverwerpen van alle stelsels van tyrannie en

Sluiten