Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, om des Heeren wil (1 Petr. 2 : 1H), — al die uitspraken werden voortaan ongeschikt geacht.

1)H nu was de Fransche revolutie.

Revolutie, en wèl verzet, niet slechts tegen ïnenschelijke wetten ot' eene regeerende klasse — want dit ware nog wel te verdedigen geweest. Maar revolutie, opstand tegen God; een geest van verwerping van elk gezag, ook in ons land na 1795 als heerschend beginsel optredende onder den naam van vrijzinnigheid (liberalisme), die zich vrij waant van de onveranderlijke Wet en den oppersten Wetgever. En om dit voor hen, die nog aan het oord vasthielden, te vergoelijken, werd de nadruk gelegd op het gezegde des Heeren: Mijn Koninkrijk is niet van dezewereld (Joh. 18: H4). Alsof Zijn gebied zich over de wereld niet uitstrekt, alsof de aarde niet Zijn bezitting is (Psalm 2)!

Volks-souvereiniteit, niet terzijdestelling van de souvereiniteit Gods, werd ook in ons land het heerschend beginsel. Dit blijkt uit den aanhef van de Staatsregeling van 1798, luidende: ..Het Bataafsche Volk, zig vormende tot een ondeelbaaren Staat, en bezettende, dat liet voornaame bederf van alle Regeeringen gelegen is in de miskenning der natuurlijke en geheiligde reglen van den Mensch in de maatschappij, verklaart de navolgende stellingen als den wettigen grondslag waarop liet zijn Staatsregeling vestigt, en als zoo veel regelen, waardoor Het zijn burgerlijke en staatkundige betrekkingen wil hebben gewijzigd."

Klaarder en duidelijker kón de IV/i'.v-souvereiniteiT wel niet worden uitgesproken.

En met die beginselen ging men den nieuwen tijd in. l>e Stadhouder moest vluchten; de regeeringsvorm werd veranderd; de Franschen werden als broeders ingehaald. Maar veel ellende moest worden geleden, alvorens het liberalisme, de revolutieleer, onbeperkt kon heerschen. En daarna bleek, dat, juist door de toepassing der revolutie-beginselen, nieuwe redenen in overvloed waren tot bittere klachten.

„Mijn volk heeft Mijn stem niet gehoord; dies heb Ik het overgegeven in liet goeddunken huns harten, dat zij wandelen in hun raadslagen."

Hang was voor ons volk het tijdperk van 1795 tot 181.5, hetwelk begonnen was met, onder verzaking van de beginselen der

Sluiten