Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scheen niemand liet juiste inzicht of den moed te hebben er tegen op te komen. Trouwens, gelijk reeds is gezegd: de overgroote meerderheid der predikanten was van de gereformeerde Waarheid afgeweken en onder den invloed van de revolutionaire leerstellingen gekomen. Ze waren vrijzinnig of liberaal in min of meer gematigden vorm; en al heel dankbaar jegens den Koning, dat zij weder hun traktement van den Staat ontvingen. Onder de Fransche heerschappij, vooral in de jaren 1810—1813. hadden zij dat groot endeels moeten missen; en terwijl de Kerken de noodige veerkracht hadden verloren om, naar den eisch des Woords, haai' leeraren te onderhouden. moesten de predikanten gebrek lijden. Een schrijver zegt van den treurigen toestand in die jaren van Napoleons overheersching: rOntbloot van alle ondersteuning wens hten vele predikanten telken morgen, dat liet avond ware, en eiken avond, dat het weder morgen zijn niogt. Alle redbronnen waren uitgeput. Het krediet was verminderd, en hield eindelijk op. Ontbrak het hun nog al niet geheel aan brood, het ontbrak hun aan zuivel.... De predikantsvrouwen ontdeden zich van hare kleinooden, van haar goud en zilver, van hare beste kleedingstukken, van hare meest geachte huismeubelen, van overtollige of minder benoodigde keukengereedschappen Sommige zelfs waren reeds in de noodzakelijkheid

gebragt, om tot de annekassen hunne toevlugt te nemen, of om aalmoezen te bedelen ...."

Is het dan te verwonderen, dat de predikanten, bij wie het gereformeerde beginsel der vaderen niet meer leefde en die weinig meer gevoelden voor de vrijheid der Kerk, Koning Willem I zeer dankbaar waren en er niet aan dachten om zich te verzetten tegen het veranderen der Kerk van Christus in eene schepping van een aardsch koning, in een Staats-creatuiir?

Ach, Bildekdi.ik had in de jareu der verdrukking zoo moedig en zoo bezielend gezongen en geprofeteerd: ")

Holland proeit weer!

Holland Moeit weer!

Hollands imam is weêr hersteld!

Holland, uit het stof verrazen.

Zal op nieuw ons Holland wezen;

Stervend heb ik 't u gemeld

) 10 Januari IS11 iu «ie Ain.*>tenl. afd. der Huil. Maatsdi. van Wetenschap en Kunsten.

Sluiten