Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L E V E X S T E E K E N E N.

Inmiddels scheen de geestelijke opwekking, liêveil genoemd, die reeds vóór het eind der Frausche heerschappij in Zwitserland, Engeland en elders werd waargenomen, de dageraad van betere tijden ook voor ons land te zijn '). Onder de prediking van godzalige mannen, kwam er onder duizenden bij duizenden in Europa honger en dorst naar de Waarheid volgens de Heilige Schrift. Hoewel langzamer dan in andere landen, kwam er toch ook hier te lande in enkele kringen eene begeerte, een verlangen om het Woord te hooren verkondigen.

De groote dichter Kilderduk en de Leidsche predikant Schotsman mogen hier wel het eerst worden genoemd. Van hen ging het verzet uit tegen den heerschenden geest van liberalisme; zij waren de mannen, die de banier der Waarheid weder opwierpen en het christenvolk uit zijn rust opriepen.

Te midden van den afval en diepen slaap waarin de belijders verkeerden, waagde het in 1819 NlCOLAAS SCHOTSMAN, predikant te Leiden, bij het tweede eeuwgetijde der toen zoo gesmade Dordtsche Synode ei-n geschrift publiek te maken: „Eerezuil ter gedachtenis van de voor twee honderd jaren te Dordrecht gehouden Nationale Synode, opgericht door Xicolaas Schotsman." Een eerezuil voor die Synode, waarvoor men liever eene schandpaal had opgericht. ..Het was als een donderslag bij onbewolkten hemel. De eerste hamerslag die den diepen vrede, waarin de protestanten alommc

1) Terecht niaakt de lieer Hriimmelknnip, lid der Tweede Kiuiier, in zijn recensie over den eersten druk van dit boek de opmerking, dut de Réveil eigenlijk in Schotland begonnen en vandaar, over Engeland, naar Zwitserland was gegaan De Hollander vim I Nov. 1902).

Sluiten