Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gods Woord, welke op hun persoonlijk geestelijk leven pasten; maar wel gefundeerd in het Woord en in de leer naar de Schriften waren slechts weinigen. Het gemoedelijke wilde men in de eerste plaats; en daardoor begeerde een ieder iets bijzonder stichtelijks voor zich zeiven. Gereformeerden of Calvinisten waren geenszins allen. Vogels van diverse pluimage: een Da Costa maar ook een Heets; een Groen van Prinsterer maar ook een Van der Brugghen; een Van Velsen maar ook een Chantepie de la Saussaye; een Worinser maar ook een l)e Liefde. Zij allen begeerden Christus voor zich; en stichtelijk zaten zij bijeen — 0111 onderling te bespreken hun geestelijke ervaringen. Doch zoodra velen van hen, het terrein van hun persoonlijk geestelijk leven verlatende, zich met de redding van zielen, die buiten hen leefden, moesten bezighouden, kwam het uit hoe weinig belijnd de beginselen waren, hoe onvruchtbaar in vele opzichten hun arbeid was, dien ze in het publieke leven wenschten aan te vangen. Teekenend is dan ook wat De Clekcq in zijn Dagboek schreef over de vergaderingen van de

Bijbel-vereeniging: ,.En de uitslag van onze beraadslaging was

liet beleggen van eene volgende vergadering."

De geestelijke opwekking, de Réveil, riep bij de meeste vromen eene anti-kerkelijke gezindheid in liet leven. Die anti-kerkelijkheid openbaarde zich in gezelschappen, waarin schier alleen over de aanwezigen gesproken en de wereld daarbuiten vergeten werd. Men zag over het hoofd, dat Gods Woord niet maar alleen roepstemmen tot bekeering bevat, maar ook voorschriften, ordinantiën voor het maatschappelijk en staatkundig leven.

Als men het maar voor zichzelven goed had, — dat was het voornaamste, dat was voor de nieesten alles. De wereld liet men aan haar lot over. Zich niet 's latuls zaken bezig te houden, was eigenlijk beneden de waardigheid van een kind Gods. Christus had immers zelf gezegd: ,.Mijn koninkrijk is niet van deze wereld." Kon duidelijker aanwijzing gegeven worden?

Zóó werd verzuimd de roeping van den christen op ieder terrein des levens in liet oog te honden. „Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde," — had Christus ook gezegd. Maar die uitspraak zag' men over het hoofd, evenals den eisch der Schrift 0111 te zaaien aan alle wateren; evenals liet woord in het gebed, dat Christus ons zelf op de lippen gelegd heeft: „Uw wil geschiede.

Sluiten