Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

standigen! — geloofde ook als Nederlander. Vandaar dat hij, zijn roeping jegens liet vaderland beseffende, die roeping opvatte in liet licht van de leiding Gods met ons land en volk, bepaaldelijk 111 den helden-strijd tegen Spanje.

Het bleek weldra dat hij, met deze denkbeelden onder de broederen optredende, zoo goed als alleen stond. Van de politiek wilden de meeste mannen van den Réveil niets weten. Prediken en evangeliseeren op breede schaal, tot er geen plaats meer in het land was, waar geen mannen waren uitgezonden tot dien arbeid; de maatschappij hervormen door reddende liefde, getuige Heldrings schoone arbeid; de inwendige zending doen bloeien en aan Jood en Roomsche, aan ongeloof en bijgeloof het Evangelie brengen; — dat ja, moest geschieden. Maar de politiek — neen, aan het onheilig, glibberig pad der politiek mocht de teere plant van het zieleleven niet gewaagd worden. Het gebied van de staatkunde was niet voor den christen bestemd, kon niet door hem als christen beschouwd worden: het was voor de wereld, die den Geest van Christus niet heeft, die Hem niet toekomt, die niets begrijpt of voelt van dat nieuwe maar verborgen leven in Christus.

Zóó dachten zij, die Groens geestverwanten moesten wezen en met wie hij toch den strijd tegen de Revolutie moest aanvangen. Is het dan niet duidelijk, dat zijn strijd zwaar, was en dat zijn arbeid dikwijls hopeloos moest schijnen V

Hij moest eerst beginnen met zijn vrienden en broederen duidelijk te maken hun roeping jegens land en volk. Hij moest hen wijzen op Mozes met zijne wetten en instellingen; op David met zijn 1 Olsten Psalm; op de profeten Israëls; op Paulus, waar deze schrijft: „Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderdanig", maar ook: ,,De machten, die er zijn, zijn uit God"; op Christus zelf; op Calvijn en op onze vaderen. Onderwijzend, leerend — welk eene zelfbeheersching, kalmte en lijdzaamheid werden daartoe niet vereischt!

AVie onder onze lezers — als plaatselijke leiders, als bestuursleden of gewone leden van eene kiesvereeniging — bij ervaring weet hoe moeielijk het is belijders, die liefst met een boekje in een hoekje zitten, te overtuigen dat ze geroepen zijn voor de eere Gods op allerlei gebied op te komen, die zal verstaan welk eene zware taak Groen van Prinsterer, die bijna geheel alleen stond,

Sluiten