Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tegen de Revolutie — o ja, daarvoor was men wel te vinden. Maar in conservatieven zin. Onder de mannen, welke uit de revolutie leefden, waren er velen, die niet slechts de uitspattingen van de Fransclie revolutie-mannen verafschuwden, maar óók de ontwikkeling van de goede denkbeelden door de revolutie, in den weg der Voorzienigheid meer tot openbaring gekomen. Die lieden waren afkeerig van uitbreiding van volksinvloed, van alle nieuwigheden; liefst wilden ze zich houden bij hetgeen in 1814 en 1815 in de Grondwet was vastgesteld. Zich conservatieven noemende, leefden zij evenzeer uit de Revolutie als de volgelingen van Thorbecke, wier vooruitstrevendheid zij verafschuwden; want hun denkbeelden over Volk en Overheid, over de Souvereiuiteit Gods en zoo veel meer waren zuiver revolutionair even als die der liberalen, die alleen maar door de conservatieven werden tegengestaan, omdat zij te ver gingen.

Tegen liberalen als Thorbecke. Dat was de leuze der conservatieven ; en die leuze vond bij vele belijders, en bepaaldelijk bij Groens ,, vrienden" in de Kamer instemming, omdat ze in hun kortzichtigheid alleen dat wat van liberale zijde kwam als revolutionair beschouwden. Tegen de liberalen — en zoo was alles wat van die zijde kwam geoordeeld.

Geoordeeld de uitbreiding van den volksinvloed; geoordeeld eene billijke regeling van de belastingen: geoordeeld eene koloniale politiek, die met de belangen van den Javaan in de eerste plaats rekening hield. Waarom? Omdat dat alles van de liberalen uitging. Zoo oordeelden de conservatieven: en de vrienden van Groen, die voorgaven te;ren de Revolutie te strijden, meenden dat zij hun roeping uitnemend verstonden zoo ze nu ook met de conservatieven riepen: tegen de liberalen.

Het spreekt van zelf, dat de leider zich daarmede allerminst kon vereenigen. Conservatieven en liberalen mogen gradueel verschillen, principieel niet — riep hij hun toe; en daarom, met geen dier partijen verbroedering.

Tegen de Revolutie — zeer zeker. Maar niet tegen alles wat de Revolutie heeft voortgebracht. Tegen het beginsel gaat het.

Men liet evenwel Groen praten. KEUCHKNIUS, die in toornde tegen eene baatzuchtige koloniale politiek, die slechts bedacht was op het maken van winsten ten koste van den Javaan

Sluiten