Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROGRAM EX ORGANISATIE.

Leider van het Volk, dat mij lief heeft, was en ia J)r. Kuyper, met en na mij, niet bij aanstelling of erflating, mniir jure suo.

1Sed. Oetl. V tl. 39».

De worsteling om tot zelfstandigheid, tot afzondering (isolement) van andere richtingen te komen, was 11& de stembus van 1871 achter den rug. De anti-revolutionairen konden nn eene eigen positie innemen, onder eigen banier den strijd voor de belangen van het vaderland beginnen.

Een nienw tijdperk was aangebroken.

Wel was het getal stemmen, op Groens drietal candidaten uitgebracht, in zooverre ontmoedigend, wijl er uit bleek dat nog zeer vele belijders zich nog niet losgemaakt hadden van het denkbeeld, dat conservatieve politiek te steunen gelijkluidend was met tegen de Revolutie op te komen. Wel bleef, nog jaren lang, waakzaamheid tegen de herhaalde pogingen, 0111 de verkregen zelfstandigheid op te offeren aan de zucht 0111 een anti-liberaal allegaartje in liet leven te roepen, plicht en roeping. Maar de zelfstandigheid was toch verkregen, in zooverre een kern van belijders getoond had den leider te verstaan, en G r 0 e 11 zelf, nu gesteund door I) r. Kuype r, onverzettelijk vast hield aan de eenmaal vastgestelde gedragslijn. „Primus in ter pares •) heeft Dr. Kuyper mij met onverzettelijke toepassing der leus: „In Isolement ligt onze kracht!" ,.met telkens toenemenden invloed ter zijde gestaan. Bij de stembus ,.van 1871 vooral" — zoo schreef Groen in Maart 1874.

1) „De eerste ouder zijns gelijken."

Sluiten