Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET PROGRAM DER ANTI-REVOLUTIONAIRE PARTIJ.

Artikel 1.

De anti revolutionaire of christelijk-historische richting vertegenwoordigt, voor zooveel ons land aangaat, den grondtoon van ons volkskarakter, gelijk dat, door Oranje geleid, onder invloed der Hervorming, omstreeks 1572 zijn stempel ontving; en iceiischt dit, overeenkomstig den gewijzigden volkstoestand, in een vorm, die aan de behoeften van onzen tijd voldoet, te ontwikkelen.

Onze Naam-

Het Program van Beginselen der anti-revolutionaire partij bestaat uit 21 artikelen, die over de volgende onderwerpen handelen: haar Naam en Richting, het Gezag, de ordinantiën Gods, de Overheid, verband tusschen Staat en Godsdienst, regeeren bij de gratie Gods, de Staatsvorm, de Grondwet, \ olksinvloed, A erwerping van Begrootingen, Decentralisatie, Staten en Raden, Onderwijs, Justitie, Publieke Eerbaarheid, Volksgezondheid, Finantiën, 's Lands Defensie Koloniën, de Sociale Kwestie, Staat en Kerk èn Partijbeleid.

Artikel 1 is het voornaamste van deze 21 artikelen. Het noemt niet slechts den naam van onze partij, maar geeft ook aan haar karakter en haar richting; terwijl het voorts haar streven en ideaal aanwijst. Het artikel handelt alzoo over drie onderwerpen: den naam, de richting en het streven van onze partij.

Haar naam is: Anti-revolutionair of Christelijk-historisch.

Haar karakter stemt overeen met de richting onzer vaderen uit de worsteling tegen Spanje en is alzoo Calvinistisch.

Sluiten