Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Haar streven, haar ideaal is om dat karakter, of 0111 liet duidelijker uit te drukken: 0111 de beginselen onzer vaderen, de Calvinistische beginselen derhalve, te ontwikkelen en te verbreiden, en 0111 die beginselen, overeenkomstig de eischen van dezen tijd, toegepast te zien.

Uit de afzonderlijke behandeling van ieder dezer drie bestanddeelen moge blijken, dat inderdaad, gelijk wij zeiden, art. 1 het voornaamste is, omdat het de banier aanwijst, waaronder wij te strijden hebben, en dat alzoo alle andere artikelen van ons Program afgeleid en ondergeschikt zijn aan het artikel, dat kort en duidelijk onze richting aangeeft. Daartoe behoort eerst duidelijk gemaakt te worden wat onze naam beteekent, en dat de begrippen, die aan anti-revolutionair en aan christelijk-historisch verbonden zijn, elkander niet opheffen maar aanvullen.

I11 onderscheiding van andere partijen — socialisten, radicalen, liberalen of vrijzinnigen, conservatieven — noemen we ons anti-revolutionair. Met dien naam wordt te kennen gegeven, dat wij strijden tegen (anti) alles wat revolutionair is, dat wil zeggen: tegen alles wat overeenstemt met het grondbeginsel en de daaruit afgeleide beginselen van de mannen der Fransche revolutie der 18de eeuw.

Het revolutionaire grondbeginsel is: de verheerlijking van den mensch, de Volks-souvereiniteit; en tegenover dat beginsel staat het onze: de souvereiniteit Gods. Revolutionair is het grondbeginsel der Volks-souvereiniteit, hetwelk het gemeenschappelijk beginsel is van socialisten, radicalen, liberalen en conservatieven — omdat het revolutie, opstand predikt tegen den Schepper van hemel en aarde. Al die partijen gaan van dat beginsel van Volkssouvereiniteit uit; en vandaar dat het fundament, de basis, de grondslag, waarop die partijen haar stelsel voor het staatkundig en maatschappelijk leven gebouwd hebben, revolutionair is en dat wij, — die de souvereiniteit Gods belijden en daarom tegenover dat stelsel staan — dat stelsel eveneens revolutionair noemen.

De hier bedoelde Revolutie ging van een verkeerd, van een heilloos beginsel uit: het beginsel van liet ongeloof, van verzet tegen God en Zijn ordinantiën. Haar uitgangs-punt was verheerlijking van den mensch en aanranding van God als souverein over al het geschapene; vereering van het menschelijke (de Rede) en verwerping van Gods Woord als liet hoogste wetboek. Tegen dat

Sluiten