Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beginsel, dat uitgangspunt kwamen wij en komen wij nóg op; daarmede mag geen christen, geen belijder van God en Zijn Woord zich vereenigen of gemeenschap hebben.

En tegen alles, wat uit de doorvoering en toepassing van dit revolutionaire beginsel voortkomt of is voortgekomen, zijn we natuurlijk ook.

Waarom we ons ««//-revolutionair noemen, zal nu wel duidelijk zijn. Hierbij mag evenwel herinnerd worden aan eene onderscheiding, door Groen van Prinsterer gemaakt, tusschen anti en contra. We zijn ««^'-revolutionair, zeide Groen, niet ro/tfra-revolutionair. En daarmede bedoelde de stichter van onze partij, dat hier „anti" en „contra", hoewel beide woorden „tegen" beteekenen, niet hetzelfde uitdrukken. Anti slaat op het revolutionair beginsel, op het revolutionaire stelsel; contra daarentegen slaat meer op hetgeen door de voorstanders van dat beginsel of stelsel verricht is of nog wordt verricht.

Nu kan het voor een ieder duidelijk zijn, dat menschen, die een verkeerd uitgangspunt hebben, die een revolutionair beginsel voorstaan en daaruit leven, toch nog wel iets goeds tot stand kunnen brengen. Het is Gods vrijmacht, dat Hij zich van allerlei instrumenten bedient om Zijn raad uit te voeren. Zoo was het ook met de Fransche revolutie, wier grondgedachte van de Openbaring afweek, die openlijk zich tegen God en Zijn Gezalfde verzette; en die toch door God gebruikt werd tot wegruiming van allerlei verouderde toestanden, van allerlei misstanden. Moeten we nu tegen deze vrucht van den arbeid der mannen van de Fransche revolutie zijn, onulat ze van een revolutionair beginsel uitgingen? Neen, zeide Groen: die vruchten moeten we met dank aan God aanvaarden. .Ta, zeiden Bilderdijk en ook Da Costa in zijn eersten tijd, en met die twee groote mannen tal van andere menschen. Wilde men dan terugkeeren tot de toestanden van vóór de Fransche revolutie ? Dit zou al een zeer dwaze wenscli zijn geweest. Immers is het niet te ontkennen, dat de mannen der Fransche revolutie, hoewel van een verkeerd beginsel uitgaande, met rechtmatige wenschen kwamen ten aanzien van de verbetering van vele toestanden.

En nu mag niet ontkend, dat zeer vele van die wenschen, ten gevolge van liet optreden dier mannen, verwezenlijkt zijn.

Zoo sloopte de Revolutie scheidsmuren. Friezen en Groningers, Gelderschen en Hollanders beschouwden zich eeuwen achtereen als

Sluiten