Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verzwakken van het inenschelijk lichaam en over de toenemende zucht naar weelde en genot.

Onze vaderen waren zeer zeker geen heiligen, maar bij hen was door de genade Gods eene begeerte gewekt om de ordinantiën des Heeren te eeren, en daarnaar te leven. Gods Woord had beslag op hen gelegd. De beginselen door Calvijn en Guido de Bray verkondigd namen zij over en zóó werd hun karakter gevormd; een karakter, dat friscli en degelijk, zelfstandig en solied, zich in zooveel gunstig onderscheidde van het volks-karakter van dezen tijd.

Dat volks-karakter uit de 16e en 17e eeuw weder in eere te brengen; de sporen, die het ook nn nog naliet en die onder heel het Xederlandsche volk nog waargenomen worden, te versterken dat nu drukt ons Program uit, als het zegt, dat de anti-revolutionaire of cliristelijk-historische richting vertegenwoordigt den grondtoon van ons volks-karakter, gelijk dat, door Oranje geleid, onder invloed der Hervorming, omstreeks 1872 zijn stempel ontving. „Ons volk weet nog uitnemend goed", schreef de Standaard in haar tweede nummer (3 April 1872), ..dat niet met 1848 (de Grondwet), veel min met 1795 (de Fransche Revolutie), maar met 1572 de eeuw onzer glorie, de heldentijd onzer geschiedenis, de ontplooiing onzer nationale kracht begon."

In ons land kan geene eere wonen zoo de ordinantiën Gods op zij geschoven worden, zoo de vreeze Gods al meer gaat verdwijnen. Daarom heeft ieder anti-revolutionair, ieder die tot onze partij behoort, blijk te geven in zijn leven, dat hij eene andere levensbescliouwing eert dan zij, die onze beginselen niet zijn toegedaan; en alzoo te toonen, dat hij andere zeden en gewoonten heeft. Hier is ook te waken tegen verflauwing der grenzen.

En voorts behoort onze partij, öök omdat ze geroepen is in 'slands Raadzaal deel te nemen aan den strijd voor de goede beginselen, in de eerste plaats den volksgeest te bewerken, de beginselen onzer vaderen onder ons volk te verbreiden.

Doel en Streven.

Onze naam is christelijk-historisch en daarom ook anti-revolutionair. Dat Bronsveldianen en andere anen zich wèl christelijk-

Sluiten