Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vernietigd, de saambindende kracht tusschen de gezinnen vervallen ; er is in plaats daarvan gekomen verzet tegen Gods ordinantiën, onwil en verblindheid. Tengevolge nu van dezen door de zonde ingetreden toestand heeft de Heere in Zijn genade de overheidsmacht doen optreden; maar altijd zoo, dat de personen, die de overheidsmacht bekleeden, uit zich zelf geen macht hebben, maar slechts organen zijn waarvan God zich bedient om Zijn souvereiniteit uit te oefenen.

Hiermede nu is, hoewel slechts met een enkel woord, de oorsprong van de overheidsmacht aangetoond; een oorsprong, die ligt in de zonde. Zien we nu, hoeverre de uitoefening van het overheidsgezag gaan kan en mag.

Overheidsgezag-

Van souvereiniteit of gezag bij een overheidspersoon, bij een vader, kan niet worden gesproken. Alleen bij God is daarvan sprake. Slechts van uitoefening van gezag, van opdracht der souvereiniteit aan menschen mag worden gewaagd. Die uitoefening geschiedt door organen. Op tweeërlei wijze: door de ouders en door overheidspersonen. Daardoor heeft men eene vaderlijke macht, in de Schepping zelve gegrond; èn eene overheidsmacht, uit oorzaak der verdorvenheid des menschelijken geslaclits verordend, die alzoo niet zou bestaan, wanneer de menschen en alzoo ook de gezinnen niet in de zonde waren gevallen.

Hieruit blijkt, dat de vaderlijke macht als zoodanig hooger staat dan de overheidsmacht. De vader oefent zijn gezag over zijn kind niet uit met toelating der Overheid, maar bij de gratie Gods, onafhankelijk van de Overheid. Intusschen moet men bij de omschrijving van vaderlijke macht niet blijven bij het gezag van den vader. Niet slechts in het gezin, maar ook in andere kringen wordt, onafhankelijk van de Overheid, gezag uitgeoefend, omdat de oorsprong van die kringen óók ligt in de schepping. In d e fabriek, op de werkplaats, in de school; met andere woorden: in den kring van den arbeid, van den handel, van het onderwijs en de wetenschap (de Kerk staat onder het Koningschap van Christus en valt hier buiten beschouwing) wordt gezag uitgeoefend. Deze uitoefe-

Sluiten