Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

revolutionairen in art. 3 van hun Program verwijzen naar de beginselen van Gods Woord, die eenwig zijn, geldig voor alle volkeren, voor alle tijden van kracht.

Eene kerkleer als belijdenis voor eene politieke richting verwerpen wij. op gronden die later zullen worden ontwikkeld. l)e formule ,.de beginselen van het Evangelie", gelijk de Cliristelijkhistorische Bond in zijn Program belijdt, is ons niet voldoende. Ook een moderne, die de Godheid van Christus loochent, zou die formule kunnen overnemen. Bovendien, uit het feit, dat er onder de woordvoerders van den Christelijk-historischen Bond zijn, die niet heel den Bijbel als Gods Woord aannemen, moet worden opgemaakt dat die Bond toelaat dat het mensclielijk verstand zich stelt boven het gezag van Gods 'W oord, dat in de Sclirift-ci itiek feitelijk de heerschappij van de Rede wordt gehuldigd boven het buigen voor liet Woord des Heeren. Dientengevolge is liet niet altijd gemakkelijk, van de zich noemende Christelijk-historischen van Dr. Bronsveld te zeggen in hoeverre zij het revolutionaire beginsel — gelijk dit ligt in den dienst der Rede in tegenstelling van onvoorwaardelijke onderwerping aan Gods Woord — zijn toegedaan en in hoeverre zij dus eigenlijk in beginsel belmoren tot eene in waarheid christelijke partij.

Tegenover de Roomschen en tegenover de Christelijk-historischen treden de anti-revolutionairen op met de belijdenis van de beginselen van Gods Woord, dat eeuwig blijvend en zeker is. Dit Woord bevat niet slechts roepstemmen tot persoonlijke bekeering, is ons dus niet alleen gegeven voor ons persoonlijk geestelijk leven; maar het bevat beginselen en ordinantiën voor allerlei gebied, ook voor de staatkunde.

Het Overheidsambt.

In artikel 3 van ons Program wordt gesproken van ordinantiën Gods, in tegenstelling van ordonnantiën van menschen, b.v. van een koning of van een gouverneur-generaal.

Op het verschil tusschen die twee woorden, ordmantiën en ordonnantiën, wordt door velen niet gelet. In den regel wordt door liberale staatslieden van naam, wanneer zij onze beginselen bestrijden, gesproken van ordonnantiën Gods; en — waarom het

Sluiten