Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook als dienaresse Gods meer te doen, wat evenwel eerst bij art. 5 van ons Program aan de orde komt.

Intusschen — zoo de liberale partij met onze wenschen, in art. 4 vervat, kon meegaan en de Overheid alsdan naar dat artikel handelde — zoo zon d;\n reeds van Overheidswege de Naam des Heeren verheerlijkt worden, ook in dezen zin, dat de arbeid voor het Koninkrijk Gods niet meer zou worden belemmerd en tegengewerkt; en dit alles zonder dat in eenig opzicht de vrijheid van andere richtingen in iets te kort werd gedaan.

Gelijk Recht voor Allen.

Wat art. 4 van ons Program voorstelt, behoorde eigenlijk bij geen enkel Nederlander, en dus ook niet bij eenige partij, bestrijding uit te lokken. Immers — het wil in den grond der zaak niets anders dan dat iedere richting, wie het niet te doen is om door gewelddadige middelen haar doel te bereiken, gelijk recht heeft. Zeker, liet Program gaat van de overtuiging uit, dat het Nederlandsclie volk eene christelijke natie is en dat d&ftrom de Overheid geroepen is als dienaresse Gods den Naam des Heeren te verheerlijken ; maar ook daartegen zou de liberaal geen bezwaar moeten hebben, overtuigd als ook hij moet zijn dat bij eene christelijke natie van zelf eene Overheid past, die zich niet laat leiden door Buddha, Confucins, Darwin of Malthus, maar door het licht, hetwelk eene eeuwenlange prediking van liet Evangelie onder ons volk heeft verspreid.

Bovendien — wat wil art. 4'? Eischt liet dat eene kerkelijke richting wordt bevoorrecht, dat de voorstanders van eene politiekchristelijke kleur een schreefje voor zullen hebben boven anderen? In geenen deele. Want juist dit is het kenmerkende van ons Program, dat zoo het ten volle bij het bestuur en de wetgeving van ons land werd toegepast, geen enkele richting zou hebben te klagen over onbillijkheid, veel minder over achteruitzetting. Gelijkheid van recht voor den een zoowel als voor den ander.

Dit verstaan onze liberalen evenwel nog niet. Zóóver zijn ze in ware verdraagzaamheid en in geloof ook in hun eigen beginsel niet gevorderd; — ook al noemen zij zich de verdraagzamen bij

Sluiten