Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

natie, stelselmatig liet Christendom ondermijnd en eene richting bevorderd, die met de leer der Christelijke Kerk in vierkanten strijd is. Daartegen kwamen de anti-revolutionairen in verzet; en zij mochten dit doen omdat het Program juist liet tegenovergestelde wenscht van wat de liberale partij, onder wier heerschappij de Overheid kwam, steeds heeft gedaan.

De anti-revolutionaire partij wenscht den vrijen loop van Gods Woord. Geen bescherming van een contra-Evangelie. Maar... gelijk recht op godsdienstig terrein voor allen.

Wij hebben geloof in ons beginsel; en daarom roepen wij de andersdenkenden toe: als gij mannen van beginsel zijt, welnu toont dan ook in hetgeen gij voorstaat geloof te hebben, door niet van Staatswege maar door eigen krachten uw beginsel, uw richting te bevorderen en onder het volk te brengen. Wij anti-revolutionairen zijn slechts een schamel hoopje. Niet vele edelen, niet vele rijken, arm aan mannen van talent; gij, liberalen! beschikt over zooveel wat bij ons ontbreekt. Het voordeel van dien strijd is dus aan uw zijde; en toch we wagen het er op om zonder eenigen steun van den Staat, alleen met de lmlpe Gods, de worsteling met u aan te binden.... mits gij ook van uwentwege den moed hebt 0111 de staatsruif voor uw partij af te breken.

Düt is de beteekenis van onze schoone en fiere leuze: Gelijk recht voor allen.

Wij willen geen cent uit de schatkist voor onze Kerk, voor onze lagere en middelbare scholen, voor onze gymnasia en voor onze Vrije Universiteit. We zullen dat alles uit eigen middelen betalen.

Maar.... dan moeten ook onze tegenstanders die leuze overnemen; dan moeten ook zij geheel uit eigen middelen — en bij hen is toch het kapitaal, zoodat het voor hen zooveel gemakkelijker moet vallen! — hun scholen onderhouden. Doen ze dat niet, maar moet bij hen alles van den Staat — dan, het spreekt wel van zelf — dan hebben wij hetzelfde recht 0111 ook steun te erlangen.

Gelijk recht.... voor alle richtingen.

Geen bevoorrechting van de eene boven de andere.

Allerminst van de ongeloovige richting boven de christelijke.

Sluiten