Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neder geworpen worden; en hiermede wordt aan de Overheid ten stelligste het recht ontzegd in den geestelijken strijd met de wape nen op te treden. En te duidelijker blijkt in 2 Cor. 1 • 24 dat de

Pui in ,;Uet d"'in*end mag °ptreden< waar ^ Heilige' apostel ns zelfs van de Kerk zegt, dat zij geen heerschappij mag voeren

e iet geloof, d. w. z. niet dwingend maar dienend moet optreden De conscientie moet derhalve vrij blijven. En dit te meer waaien waar het w" T? °P gebied te,ke»s bleek, en w aar het bloed der martelaren altoos liet zaad der Kerk of

ook we! het zaad der sekten bleek te zijn - terwijl de ervaring

te steZt:iSdh:;wrmet geweld werd opgetreden' *•

zelve onrein en onheilig is; de tweeden, omdat de Overheid tegenover

waarheid?» ï* ***** *** ******* tegenover Christus: ..Wat is

revnlnti • ' ",en *eV°elt ~ het «"^ngspunt van de antirevolutonairen is geheel anders. Het is hier wel: als twee het-

Oranje dat dT K 1"°* het2elfde' WaDt w* houden hetffiet dat lil i 'n06t 6n Uit dgen westelijke kracht, en

dat alzoo op het terrein der religie, dus ook op dat der conscientie volkomen vrijheid door de Overheid moet worden gegeven Hieim nu l.gt tevens de van Ood gestelde grens voor de Over-

ular button tp h'i "!et SleChtS de bdangen del' Rijks-eenheid ook ... L ehaitigen, maar tevens om botsingen tusschen de onderscheidene organisatiën in het leven van een volk te voorkomen, het recht te bestellen, wanneer dit geschonden mocht zijn

hei I Tü (l001' aIle eeUWe" hier0Ver de klacht' (ht de Ovei( ®r steeds ,laai' streefde de grens harer bevoegdheden te over-

, !'IJ ' 0111 reguleild en dwingend op te treden in al die zaken eikei behartiging aan de natuurlijke organisatie behoort te wor-

d. aJZÏT Zefdeed dU °°k d°°r dC éé"e °^"isatie

de andere te begunstigen, wat meermalen uitliep op het bevorderen \an de eene richting boven de andere.

reJeflte «miSbrUi,k "T" ^ macht "" is *een doeltreffender de Overheid af T 26 = ^ de Vrijheid der conscientie blijft

tt 'li "U Zegt ,uen wel' dat de conscientie niet altijd

trouwen is, m zooverre men zijn conscientie kan misbruiken

8

Sluiten