Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volk was, werd van zelf de vrouw geschrapt; terwijl in landen, waar het rustiger toeging, de dynastieke lijn ook in de vrouw doorliep.

Aangezien nu Nederland wel niet tot de oorlogvoerende mogendheden kan worden gerekend, is liet reeds hierom duidelijk dat er te dien opzichte wel geen bezwaar zal zijn tegen eene vrouw als Koningin.

Evenwel, voor een anti-revolutionair kan niet altijd de Grondwet of de gewoonte afdoende zijn. Hij wenscht ten aanzien van de regeering des lands gelijk in alle andere zaken te weten wat Gods Woord er van zegt, dat immers het Hoogste Wetboek is.

Gods Woord nu laat ons daaromtrent niet in het onzekere. Dit blijkt reeds hieruit, dat Deborali rechtstreeks als richteres over Israël het gezag uitoefende. Wel met Barak samen, maar Deborali had toch meer te zeggen dan Barak. Dit reeds toont, dat de Heilige Schrift het denkbeeld, volgens hetwelk ook het gezag door vrouwen wordt uitgeoefend, niet verwerpt. Ook het vijfde gebod zou hierbij kunnen aangehaald worden. In dat gebod wordt naast den vader ook aan de moeder gezag en eere toegeschreven, terwijl bij het overlijden van den vader de moeder ook liet gezag van den vader in zich vereenigt.

Maar er is meer. Er komen in de Schrift twee gevallen voor, die ons ten opzichte van dit vraagstuk licht geven: het z. g. leviraats-huwelijk en de beslissing op de vraag van de docliteren van Zelafead.

Wat onder leviraats-huwelijk moet worden verstaan, zal de Schriftkenner wel weten. Deut. 25 : 5—10 maakt het duidelijk. Het leviraats-huwelijk was in Israël het huwelijk van eene vrouw niet den ongetrouwden broeder van haar overleden man. Ook bij de andere volken bestond iets dergelijks, maar bij de heidensche volken was het dwang- 0111 met de weduwe van zijn broeder saam te leven, waardoor de heiligheid van het huwelijk werd aangetast. Onder Israël was alleen sprake van een ongetrouwden broeder, die haar tot vrouw kon nemen, maar zonder dwang.

Wat wilde God de Heere nu met dit huwelijk te kennen geven? Niets anders dan dat waar een vrouwelijke erfgenaam over was, met die erfgename rekening moest worden gehouden.

Ook de vraag van de vijf docliteren van Zelafead is bij den

Sluiten