Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Raad van State gehoord, en met algemeen overleg van de StatenGeneraal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze," enz.

„Gemeen overleg" — niets meer, maar ook niets minder. Geen nieuwe wet, geen wetswijziging wordt door de Koningin uitgevaardigd of zij heeft steeds eerst het oordeel v:m de Kamers te vernemen. Vrij en zelfstandig spreken de Kamers zich daarover uit; de Tweede Kamer geeft bij amendement in overweging de voorgestelde wet te veranderen; of wel zij geeft bij stemming te kennen de voorgestelde wet niet gewenscht te achten. Voor een conflict tnsschen Kroon en Parlement behoeft niet gevreesd te worden daar de wet door de aan de Kamers verantwoordelijke Ministers wordt verdedigd en de taak van die ambtenaren juist hierin bestaat, namens de Koningin het rgemeen overleg" te leiden en tot eene goede, voor beide partijen gewenschte, oplossing te komen.

Overheid is alzoo de Eerste Kamer niet: en Overheid is ook niet de Tweede Kamer. Evenmin de Ministers, die slechts dienaren van de Kroon zijn, dat wil zeggen van de geheele regeering.

Het is daarom verkeerd een Ministerie te noemen ,.regeering". Toch geschiedt dit telkens. Herhaaldelijk wordt gesproken van ,.deze regeering" of de „vorige regeering," daarmede bedoelende het bestaande of het vorige Kabinet. De regeering is de Koningin met haar Ministers. Zonder haar Ministers kan de Koningin als zoodanig niets doen, omdat voor iedere daad van de Koningin als Koningin de betrokken Ministers aan de Kamers verantwoordelijk zijn. Maar ook: zonder de Koningin mag een Minister nietsdoen. Het spreekt van zelf, dat de Ministers telkens met elkander hebben te over^o&^n omtrent den ïaad, dien zij aan de Koningin hebben te geven over allerlei zaken, over nieuwe wetten of wijzigingen in bestaande wetten. Daartoe hebben ze geregeld saam te komen; en ze doen dit meestal des Dinsdags en des Vrijdags middags van iedere week. I)e samenkomsten van de Ministers worden aangeduid door den naam van Ministerraad, die zooals iedere vergadering een reglement heeft. Doch de Kamers hebben noch met dien Ministerraad, noch met zijn reglement, noch ook met zijn Voorzitter (thans Dr. Kuyper) iets te maken. Om deze eenvoudige reden, dat de Ministerraad geen officieel, geen wettelijk karakter heeft. Een Ministerraad kan geen enkel besluit nemen, dat naar buiten werkt, terzij dan in het geval, genoemd

Sluiten