Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geen zelfstandigheid aan de gemeenten en aan de gewesten. Neen: acht Departementen of stukken van het geheel; ieder stuk of Departement verdeeld in zeven gelijk bevolkte Ringen, en elke Ring in verschillende Gemeenten. En waarom die verdeeling ? Alleen voor het gemak, ten behoeve van een richtig bestuur. — Consekwent revolutionair was men daarbij gelukkig niet. Anders hadden de revolutiemannen het volk ook moeten verdeelen in zeker aantal „gelijk bevolkte-' gezinnen. Immers, als men een volk indeelt niet naar liet eigenaardig volks-karakter of type, maar enkel om administratieve redenen naar de rivieren of wateren, in welker nabijheid zij wonen, en dus met afkomst, geschiedenis en ontwikkeling geen rekening gehouden wordt — wel, dan kan men ook even goed decreteeren, dat de gezinnen uit een gelijk aantal personen moeten bestaan.

Deze revolutionaire indeeling bleef tot 1814 bestaan, zooals ze trouwens in Frankrijk nog bestaat. De Grondwet van 1814 maakte het, in theorie althans, beter; er stond niet als in de Fransche: „Frankrijk is verdeeld in 84 Departementen," maar: „Het koninkrijk deiNederlanden bestaat uit de navolgende gewesten." Dit is ook zöö gebleven in de Grondwet van 1848; doch bij de Grondwetsherziening van 1887 werden de namen der provinciën uit artikel 1 geschrapt en nu luidt het: „Het Koninkrijk der Nederlanden omvat het grondgebied in Europa, benevens de Koloniën en Bezittingen in andere werelddeelen."

Hoe dit zij, thans is de zelfstandigheid van de gewesten en gemeenten in vele opzichten niet veel meer dan schijn. Dit blijkt ook hieruit, dat het hoofd der Provincie en der Gemeente een Rijksambtenaar is, benoemd door de Rijksregeering. Geheel gelijk is het liberalisme in zijn centralisatie-zucht zich niet gebleven. Immers, als de Landsoverheid benoemt, moet ook het Rijk betalen. Dit nu geschiedt wel ten aanzien van den Commissaris der Koningin, maar niet ten opzichte van den Burgemeester. Beiden worden door het Rijk benoemd : docli de Burgemeester ontvangt zijn bezoldiging van de gemeente, terwijl de Commissaris betaald wordt door het Rijk.

Het zou zeker in overeenstemming zijn met onzen wensch naar decentralisatie, indien het hoofd der provincie en de burgemeester werden benoemd uit eene voordracht van twee of drie personen, op te maken door de Provinciale Staten en door den Gemeenteraad.

Sluiten