Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„onderwijs in schijn uitgesloten wordt, men inderdaad een ander „leerstellig onderwijs geeft; het is anti-christelijk, omdat men er, „met voorbijzage der klove, die de zonde daar gesteld heeft, een alge„meenen Vader der menschen verkondigt; het is anti-christelijk, „omdat men aldus aan het jeugdig gemoed een God predikt, die een „droombeeld is van menschelijke wijsheid, een afgod, die, met verloochening van den levenden God der openbaring, opgericht wordt."

Men moet den moed van Groen bewonderen om in een tijd, toen schier al wat aanzienlijk en geleerd was gruwde van positieven godsdienst en de openbare school als de eenig mogelijke en goede beschouwd werd, zulke zware beschuldiging aan dat troetelkind van conservatieven en liberalen te richten. Het spreekt van zelf, dat Groen liet hierbij niet liet. Neen, hij zelf ging voor 0111 te trachten bijzondere christelijke scholen te stichten. Doch dit was gemakkelijker gewenscht dan gedaan. Met nog zes aanzienlijken vereenigde Groen zich tot een comité, 0111 hun stadgenooten (Den Haag) uit te noodigen de noodige fondsen bijeen te brengen om daar eene bijzondere school op te richten. Die uitnoodiging vond bijval, en aan het gemeentebestuur werd toestemming gevraagd (December 1843) voor de oprichting; doch den 13 Maart 1844 ontvingen de heeren Groen c.s. een weigerend antwoord. Daarop wendden zij zich tot de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland; doch ook dit college weigerde, 0. a. ook „omdat er geen behoefte bestond aan eene school, zooals adressanten verlangden." Een beroep op de Provinciale Staten baatte niet; en ook de Koning, tot wien men zich ten slotte richtte, gaf geen toestemming. De adressanten begonnen in 1845 van voren af aan; alles te vergeefscli.

Eerst de Grondwetsherziening van 1848 gaf de vrijheid tot het oprichten van bijzondere schalen; en van die vrijheid maakten de adressanten gebruik, zoodat de school onder den onderwijzer D. de Visser Smits in 1849 kon worden geopend.

Overigens was het getal Diaconie-scholen hier eii daar uitgebreid. Zulk soort scholen hadden reeds vóór jaren bestaan; en daarom behoefde men geen weigering tot oprichting van meerdere Diaconiescholen te duchten. I11 Utrecht, Rotterdam, Dordrecht, Amsterdam en Den Haag verrezen er dan ook van die scholen; in Den Haag onder den bekenden, nog in leven zijnden J. P. Schaberg, gesticht 30 Mei 1844.

Sluiten