Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheele leiding eener volksbeweging, ten eiiule kandteekeningen voor liet Volks-petitionnement te verkrijgen. Op voorstel van Dr. Kuyper c.s. mocht in liet adres, dat aan den Koning zou worden aangeboden, geen andere verklaring worden opgenomen, dan dat de adresseerende ouders aan eene School met ilen Hijbei voor kun kinderen de voorkeur gaven en dat zij daarom den Koning eerbiedig zouden verzoeken de Schoolwet-Kappeijne, die op de school met den Bijbel een zoo zwaren druk dreigde te leggen, niet te bekrachtigen. Het Comité of de Commissie voor liet Volkspetitionnement hield 10 Mei 1878 de eerste samenkomst te Amsterdam. Zij bestond uit de heeren Ds. P. van Son, Voorzitter, Mr. G. H. de Marez Oyens, penningmeester, Ds. H. Beuker (Gereformeerd sckoolonderwijs), M. Wiegand (Christelijk onderwijzer), Dr. A. Kuyper, Mr. B. J. Lintelo Baron de Geer van Jutfaas, Jkr. Mr. A. F. de Savornin Lolnnan en N. M. Feringa, secretaris.

Het Volks-petitionnement slaagde boven verwachting. Het was voorzien van 305,869 naaniteekeningen : terwijl het door afzonderlijke adressen van 306 kerkeraden van de Nederlandsck Hervormde Kerk, 108 van de Christelijk Gereformeerde Kerk en 7 van de Luthersche gemeente ondersteund werd, benevens door een aantal corporatiën en vereenigingen. Meer dan 164,000 roomsch-katholieken, hoofden van gezinnen, adresseerden mede tegen de wet.

De Sclioolwet-Kappeijne werd, gelijk men weet, 18 Juli 1878 door de Tweede Kamer met 52 tegen 30 stemmen aangenomen. Vier dagen daarna, Maandag 22 Juli, werd door heel het land dooide voorstanders van ,.Eene school inet den Bijbel" eene ure des gebeds gehouden. Op dien dag begon ook de onderteekening van het adres, die liep tot Vrijdag 26 Juli. Den 2den Augustus 1878 begaf de Deputatie, belast met de aanbieding van het adres aan den Koning, zich naar het Loo. De ontvangst ten paleize was welwillend. Ds. van Son en Elout van Soeterwoude voerden het woord ; de Koning antwoordde hartelijk; en Prof. van Velzen dankte den Koning voor de vriendelijke ontvangst.

Desniettemin werd de Schoolwet door den Koning geteekend, 17 Augustus 1878. Doch al was in dat opzicht het Volks-petitionnement eene teleurstelling, het zou van blijvenden en rijken zegen blijken te zijn. Om drie redenen. In de eerste plaats omdat de voorstanders niet slechts zich bepaald hadden tot het mededeelen

Sluiten