Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van hun bezwaren, maar ook eene oplossing van de schoolkwestie aan de hand deden. Niet minder dan zes stelsels toch werden in de Memorie, gevoegd bij het Adres, aangeboden als oplossing:

1°. Splitsing der openbare school naar gelang van rle godsdienstige gezindheid of overtuiging der schoolgaande hinderen. (Facultatieve splitsing). Aan de gemeentebesturen moest het recht toegekend worden om, bleek daartoe de wenschelijkheid, de openbare scholen te splitsen in scholen voor kinderen uit Protestantsche, in scholen voor kinderen uit Roomsch-katholieke, en in scholen voor kinderen uit .Tnodsche gezinnen. Aan deze drie categoriën van scholen kon dan nog eene vierde categorie worden toegevoegd, waar kinderen van ouders, die dat begeerden, neutraal onderwijs konden ontvangen. Deze voorgestelde splitsing uinest echter facultatief, nooit gedwongen (imperatief) zijn, zoodat, bijaldien de bevolking aan ééne neutrale of confessioneele school de voorkeur gaf, de mogelijkheid daartoe bestaan bleef.

2". Instandhouding van de neutrale openbare school als regel, met subsidiëering van bijzondere scholen, onverschillig of deze al dan niet een neutraal karakter dragen(Subsidiestelsel). Door dit stelsel zou de regeering de verrijzing van particuliere scholen niet meer met leede oogen aanzien, maar deze aanmoedigen en steunen.

3°. „Vitkeering aan de gezamenlijke bijzondere scholen van de kosten, die zij aan de gemeentebesturen uitsparen(Restitutiestelsel).

De bijzondere scholen sparen, door haar bestaan, aan de gemeentebesturen eene zekere som uit, welke volgens dit stelsel, ïia afloop van elk schooljaar, voor het particulier onderwijs moest worden beschikbaar gesteld. De kosten zouden dan niet hooger loopen, dan wanneer er geen bijzondere scholen waren.

•i0. „Schoolgeldheffing tot den kostenden prijs op alle openbare scholen voor alle kinderen, gepaard met onderstand (met een vreemd woord: subventie) aan alle ouders, die niet of slechts ten deele de sehoolopvoeding van hun kinderen bekostigen kunnen, onverschillig of zij voor hun kinderen aan de openbare of aan de bijzondere school voorkeur geven" (Subventie-stelsel).

Indien het kind 's jaars 25 a 30 gld. aan onderwijs kostte, zouden de ouders, die het doen konden, jaarlijks ook voor elk hunner kinderen zooveel aan schoolgeld moeten betalen. Bleken de ouders daartoe onmachtig, of slechts ten deele bij machte, dan

Sluiten