Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanleg bezwaard, — loopen zij onder de menschen als gewone mensdien rond, totdat hun „destiny", hun noodlot rijp is en zij aan den aangeboren drang om te stelen of te schenden of te moorden voldoen. Ze kunnen het niet laten. Ze zijn er toe bestemd. Wie kan tegen zijn noodlot?

En daarom, weg met uwe gevangenissen! Weg met strop en geesel, weg met het schavot, en weg zelfs met de cel! Voor ongelukkigen bouwt men immers geen gevangenissen, maar toevluchtsoorden V Welaan, ook voor deze ongelukkigen dan asylen gesticht, waar ze verpleegd en verzorgd worden, maar waar alle denkbeeld van straf zorgvuldig zij geweerd. Wel een asyl met sterke muren, en liefst onder voortdurend toezicht, opdat ze niet ontsnappen en nieuwe slachtoffers maken; maar overigens in elk opzicht zacht en vriendelijk, Of neemt gij het misschien ook den tijger kwalijk, dat hij verscheurt en verslindt? Elk wezen naar zijn aard. De tijger naar zijn tijgeraard, de „geboren misdadiger" naar den drang van zijn aangeboren wezen. Er is geen eigenlijke misdaad. Spreek er dan ook niet van; behandel den menscli die geboren is 0111 moord of diefstal te plegen, niet als een misdadiger.

Zóó leerde Lombroso, en zoo wordt door tal van hoogbeschaafden op zijn gezag de leer van den „geboren misdadiger" gehuldigd.

Waar moet het toch heen met de omkeering der begrippen, die we beleven? Groen van Prinsterer heeft ons geleerd, dat in de gedaclitenwereld de gelieele Revolutie daarin bestaat, dat men de begrippen, zooals God ze gemaakt heeft, zooals ze uit de natuur der dingen ons toespreken, omkeert. Men gebruikt de oude woorden, maar legt er de tegenovergestelde denkbeelden in. Een misdadiger is geen misdadiger, een moord geen moord, een menscli geen menscli meer. ,.Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden," zegt de Bijbel, die ons toeroept, dat uit het hart voortkomen alle bedenkbare gruwelen, en dat er maar Eén is, die de boevenkiem in ons dooden en er een nieuw levensbeginsel in ons binnenste inplanten kan, — de Schepper van het menschenlijk hart, Hij, die ook onze Herschepper wezen wil. En voorts leert diezelfde Bijbel, dat wie 's menschen bloed vergiet, diens bloed zal door den menscli vergoten worden; want God heeft den menscli naar Zijn beeld gemaakt.

Dat is de adel der mensclielijke natuur, dat God den menscli

Sluiten