Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onder liet liberale Ministerie-Geertsema was in 1872 een wetsontwerp «tot voorziening tegen besmettelijke ziekten" bij de Tweede Kamer ingediend. Ook van de vaccinatie werd in dat wetsontwerp gewag gemaakt, en wel in art. 17, luidende: „De gemeenteraden zijn verplicht toepassing en herhaling van inenting der koepokken te allen tijde zooveel mogelijk te bevorderen.'' De Regeering erkende in dit artikel alzoo de doeltreffendheid eener kunst-bewerking, waaromtrent de geleerden in het buitenland het toen reeds volstrekt niet eens waren. De vraag kan gedaan worden, of zulk eene erkenning niet zonder bedenking was. Intusschen moet men niet uit het oog verliezen, dat vóór 1872 alle deskundigen hier te lande, niet zeer zeldzame uitzonderingen, in vaccinatie het voorbehoedmiddel tegen de pokziekte zagen; en daarom is dat partijkiezen der Regeering voor de inenting niet te verwonderen, zelfs zeer goed te verstaan. Intusschen moet al dadelijk er op gewezen worden, dat liet wetsartikel de vaccinatie beschouwde als eene gemeentezaak, niet als een onderwerp van dwang, door den Staat op te leggen ; terwijl bovendien in het artikel aan de gemeente niet werd voorgeschreven het toepassen van «^maatregelen. Het oorspronkelijke artikel 17 was daarom nog zoo kwaad niet. In de afdeelingen der Tweede Kanier werd het evenwel, nog wel door vele leden, afgekeurd. Men wilde vaccine-dwang — hetzij van gemeentewege, hetzij door den Staat. Minister Geertsema daarentegen verklaarde zich in zijn Memorie van beantwoording daar niet voor. „Dwang" — alzoo schreef deze liberale Minister — „dwang tot hetgeen als voorbehoedmiddel wettig is, pleegt bij ons volk weinig ingenomenheid te wekken."

Dit was en is nóg een waar woord. We zijn, dank zij ook de Calvinistische beginselen, die op heel ons volks-karakter het stempel der vrijheid hebben gedrukt, van oudsher tegen dwang. In het woord van Minister öeertsema lag dan ook eene ernstige waarschuwing. Helaas, de Tweede Kamer heeft die waarschuwing niet ter harte genomen. Het bleek al dadelijk bij de algemeene beraadslagingen over vermeld wetsontwerp, dat men verder wilde gaan. Dr. Rombach en Mr. Sinidt (de oud-Minister van Justitie uit het Kabinet-Yan Tienhoven) verklaarden één hoofdbezwaar tegen het wetsontwerp te hebben : „er was geeii algemeen verplichte vaccinatie in voorgeschreven." Volgens hen was het eetiige middel om de pokken-epidemie te voorkomen: algemeene vaccinatie.

Sluiten