Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Regeeringen de vaccinatie door krachtigen steun of door dwang was bevorderd brak in Frankrijk eene pokkenepidemie uit, die zich over geheel Europa verspreidde en zoowel in landen met als zonder vaccine-dwang talrijke offers eischte. Hiermede was ook de tweede stelling van Jenner omvergeworpen.

E11 wat aangaat de derde bewering van Jenner, dat aan de kunstbewerking geen enkel schadelijk gevolg verbonden zou zijn — men behoeft zich slechts te herinneren het geval door Minister Kuyper in de Tweede Kamer vermeld (11 December 1901), om overtuigd te zijn. dat die bewering in liet licht der feiten geen steek houdt, Tegenover een betoog van het Kamerlid Van Karnebeek voerde Minister Kuyper het volgende aan: „Deze afgevaardigde heeft gezegd, dat de bezwaren, die van medische zijde rijzen, daaruit te verklaren zijn, dat men bij de operatie, bij de inenting niet nauwkeurig genoeg, niet anti-septisch genoeg te werk gaat. Ik gevoel, dat dit in vele gevallen zoo zijn kan, maar toch mag ik hem herinneren aan het bekende voorval te Amsterdam, waar een hoogleeraar in tle geneeskunde, die een lief en bloeiend kind had, dat kind zelf had gevaccineerd met de uiterste voorzorgen, zoowel wat lymphe en lancet als wat de bij-omstandigheden betreft ; en toch was dat kind binnen 24 uren een kind des doods." (Hand Tweede Kamer 1901—1902 bl. 486).

Ook onder onze lezers zullen er wel zijn, die de schadelijke gevolgen van de inenting voor zich zeiven of voor leden van hun familie hebben ondervonden. Zelfs tusschen de geleerden is er thans geen geschil meer over de vraag of het gebruik van stof of lymphe (vooral van den mensch, en ook van een rund) zeer gevaarlijk kan zijn en zonder eenigen twijfel zware ziekten en den dood kan teweegbrengen en heeft teweeg gebracht. Men wijt dit dan aan het gemis der noodige waarborgen voor de zuiverheid en ongevaarlijkheid der kunstbewerking; maar moet dit gemis dan niet voldoende zijn om vaccinedwang af te keuren? Eerst wanneer men de zekerheid had, dat die waarborgen er zijn, zou dwang nog begrijpelijk kunnen wezen: nu de deskundigen zeiven die zekerheid niet hebben, en het hierboven vermelde dwangartikel 17 geen enkelen waarborg geeft voor de zuiverheid der in te enten stof, is dwang hier in hooge mate ongeoorloofd. En nu zwijgen we nog van de meening, door tal van deskundigen voorgestaan, dat door de vaccinatie

Sluiten