Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den dwang en van de vaccinatie er eene godsdienst-kwestie van gemaakt hadden, waarover zij, wetenschappelijken, zich geen oordeel mochten of wilden aanmatigen, maar aan welke kwestie de gezondheid en het leven van onze niedemenschen toch niet mochten worden opgeofferd. Niet onaardig verzonnen voorwaar. Immers, wie van de „beschaafden", modernen en „gematigd orthodoxen" zou zich, n& deze uitspraak, nog aan de zijde der gemoedsbezwaarden durven scharen ! En het gevolg daarvan was dat wie niet-geloovig of niet-antirevolutionair was, zich schaarde aan de zijde van de vereerders van Jenner's middel; alleen anti-revolutionairen konden naar het oordeel van die verlichte lieden de vaccine en den vaccinedwang bestrijden.

En dit geschiedde, toen in het buitenland staatslieden van naam en geneeskundigen van beteekenis zich tegen de vaccine of althans zeer stellig tegen den vaccine-dwang hadden verklaard. Daar, en met name in Engeland, maakte men van deze zaak geen godsdienstige of politieke kwestie. Immers het radicale Parlementslid Bradlaugh staat bekend als bestrijder van den vaccine-dwang, zelfs van de vaccine; Gladstone daarentegen was groot voorstander van de vaccine, hoewel den dwang bestrijdende. Maar hier in Nederland moet men voor vaccine-dwang zijn, omdat de „fijnen" als tegenstanders bekend staan.

Hiermede is intusschen onzerzijds geen veroordeeling van de vaccine uitgesproken, 't Is zeer wel mogelijk, dat die kunstbewerking, wanneer zij onder de noodige waarborgen geschiedt, een voorbehoedmiddel en dus eene gave Gods kan zijn. Maar de zekerheid daarvan, althans voor alle gevallen, ontbreekt absoluut. Wel wordt — bij eene vergelijking der gevallen van pokziekte van vroeger met nu, bij eene vergelijking ook van de gevallen in landen waar geen en waar wel verplichte vaccinatie bestaat — triomfantelijk uitgeroepen, dat de pokziekte vermindert en dat de vaccinedwang zoo heilzaam werkt. Maar bij die vergelijking is men dikwerf al zeer oppervlakkig, door geen rekening te houden met het feit, dat de vermindering van gevallen van pokziekte aan heel andere oorzaken kan worden toegeschreven, gelijk ook de gevallen van pestziekte en cholera zeer zijn verminderd zonder een voorbehoedmiddel als dat van Jenner.

Zulk eene vergelijking beteekent niet heel veel. In de nota van

Sluiten