Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schreef — „evenals goud, zilver, maat of gewicht, van regeeringswege geijkt wordt", is liet niet noodig voorzorgsmaatregelen bij de wet voor te schrijven. ')

Niet minder zonderling is de bepaling, dat wanneer een kind tweemaal zonder goed gevolg is gevaccineerd, het ook toegang tot de school heeft. Immers is het toch zeer wel mogelijk, dat de goede gevolgen uitblijven door de omstandigheid, dat de stof verouderd is of dat de geneesheer zijn taak niet goed heeft verricht. Doch met dat alles bemoeit de wetgever zich niet. Als het pokken-briefje maar in orde is — dan heeft liet kind toegang. Het is — zegt het Kamerlid De Waal Malefijt in eene lezenswaardige brochure over dit onderwerp — alsof men meent, dat niet de pok-pui ut, maar het pokken-briefje voor besmetting waarborgt.

Intussclien, dwang wilde men niet met art. 17. Wel neen, de bedoeling was alleen, de ingeente kinderen te beschermen tegen het gevaar van besmetting, gelegen in liet op de schoolbanken zitten van niet-ingeënte kinderen. Hieruit blijkt weer, dat men de voorbehoedende kracht der vaccinatie toch niet zoo heel groot acht. Gevreesd immers wordt, dat een ingeënt kind tóch de pokken zal kunnen krijgen — niet slechts, wanneer het in aanraking komt met een pokkenlijder, ook niet niet een kind uit een gezin, waar die ziekte heerscht, maar met een kind, dat volmaakt gezond, doch niet gevaccineerd is.

Zonder eenig bewijs werd zoo maar beweerd, dat ongevaccineerden gevaarlijker zijn voor het overbrengen van besmetting dan ingeënten; terwijl bovendien alle kinderen uit besmette gezinnen van de school geweerd worden. Dr. Rombach scheen zulk een dwang, die alleen de ouders van schoolgaande kinderen treft, toch ook wel wat zonderling te achten. Bij de behandeling van het amendeinentGodefroi c. s. zeide hij uitdrukkelijk, dat het verband tusschen schoolgaan en vaccinatie geen zuiver beginsel is en dat het beter ware 0111 de vaccinatie algemeen verplichtend te stellen. Dat was consekwent; want men zal toegeven, dat waar in kerken en kazernes, bij vervoermiddelen en in schouwburgen gevaccineerden en

1) Deze brochure, in 1892 bij de firma C. Blommendaal te 'sGravenhage verschenen, is saamgesteld door schrijver dezes. Op verzoek verklaarde Mr. Lohmau zich bereid een inleidend woord er bij te voegen, welk inleidend woord ten slotte de bekende prachtige „Open brief" bleek te zijn.

Sluiten