Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet-gevaccineerden ongehinderd saam komen, het toch dwaas is alleen de vaccinatie verplichtend te stellen voor de scholen, en niet \ooi andere openbare plaatsen. Metterdaad, er is iets onzinnigs in het dwang-artikel; en onverklaarbaar is liet, dat niet alle Roomschkatholieken, dat ook liberalen niet met ons willen medewerken tot liet schrappen van een dergelijk artikel, 0111 het oorspronkelijke artikel van den liberalen Minister Geertsema te herstellen.

Men zal zich herinneren, dat van anti-revolutionaire zijde gepoogd is den dwang, althans de scherpste kanten daarvan, te verwijderen. Onder het Ministerie-Mackay (1888 — 1891) werd door Minister Lohman den 12den Juli 1890 een wetsontwerp ingediend, bedoelende dat zij, die tegenover den burgemeester hunner woonplaats verklaren bezwaar te hebben tegen de toepassing der vaccine op hun kinderen, geen pokkenbriefje behoeven in te leveren. Dit wetsontwerp vond in de afdeelingen blijkens het Voorloopig Verslag slechts weinig voorstanders, wel felle bestrijders, die betoogden dat de indiening van het wetsontwerp was „eene roekelooze daad" en „een dreigend gevaar voor de volksgezondheid".

Minister Lohman verdedigde zijn wetsontwerp tegen het Voorloopig \ erslag, dat eerst 21 Januari 1891 verscheen, op voortreffelijke wijze, met deugdelijke argumenten, terwijl als bijdrage eene Xota (hierboven reeds genoemd) aan de Memorie van beantwoording was toegevoegd. Deze Nota is, gelijk de lieer Lohman in zijn vernielden Brief mededeelt, door een der ambtenaren van het Departement van Binnenlandsche Zaken, geen anti-revolutionair, opgesteld. Zij werd kortweg doodgezwegen, iets wat door den lieer Lohman was voorspeld. Zelfs haar inhoud werd niet eens in de groote bladen opgenomen. „Bij verkiezingen (in 1891) heeft men er zich toe bepaald de oude argumenten te herhalen, en den Minister van Binnenlandsche Zaken (Mr. Lohman) voor te stellen als iemand, die, enkel om zijn politieke vrienden pleizier te doen, zijn best deed om de natie over te leveren aan de pokken — doch men heeft van de Xota, althans van de daarin aangehaalde feiten, niet gerept" i).

Gelijk men weet, kwam het wetsontwerp niet in openbare behandeling. De Tweede Kamer kreeg het toen te volhandig met Bergansius' Legerwetten ; en trouwens, het zou toch niet aangenomen

1) Vaccine-vertering bl. 8.

Sluiten