Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden beslist, met of zonder hoofdelijke stemming; en ten slotte wordt het wetsontwerp in zijn geheel in stemming gebracht. Indien gedurende de beraadslagingen wijzigingen in het wetsontwerp zijn aangebracht, dan wordt in den regel de eindstemming een paar dagen uitgesteld, ten einde de commissie van rapporteurs met de betrokken Ministers in de gelegenheid te stellen na te gaan of de aangebrachte wijzigingen wel geheel kloppen met de redactie van het wetsontwerp. De commissie en de betrokken Ministers kunnen alsdan nog redactie-wijzigingen voorstellen.

Bij de Eerste Kamer wordt dezelfde weg gevolgd. Ook dft&r afdeelingen of sectiën, centrale sectie, commissie van rapporteurs, voorloopig verslag, memorie van antwoord, eindverslag, enz. Alleen maar, de Eerste Kamer heeft niet het recht van amendement; zij moet het wetsontwerp aannemen of verwerpen, wijzigen kan zij niet. Het gebeurt ook, dat voor een ingrijpend en omvangrijk wetsontwerp eene commissie van voorbereiding door de Kamers wordt benoemd, bestaande uit 5 leden, uit iedere afdeeling een lid. Die leden vervullen dan de rol van rapporteurs; zij stellen ook liet rapport der afdeelingen op, doch maken liet niet openbaar dan na eerst liet den betrokken Ministers bekend gemaakt te hebben en met hen mondeling te hebben overlegd. Verslag der afdeelingen en Antwoord van de Ministers verschijnen dan in een stuk.

Rijks-uitgaven.

Bij eene vergelijking van de uitgaven voor het Rijk in 1850 met die in 1902 is men onwillekeurig geneigd de handen van verbazing in elkaar te slaan over liet enorm groote verschil. Een troost is het, dat ook de ontvangsten zeer zijn geklommen; maar een feit blijft liet toch, dat de uitgaven allengs een zeer hoog cijfer hebben verkregen en dat ze nog ieder jaar stijgen. De sociale wetten doen daar ook geen goed aan. Die toch zijn peperduur. Ten bewijze, hoe zeer de uitgaven zijn vermeerderd, wijzen we er op, dat in 1850, dus nu ruim 50 jaar geleden, het totaal der uitgaven voor 's lands beheer was 69 /4 millioen; voor het jaar 1902 was aangevraagd ruim 167 millioen.

Sluiten